Stu­die­reis Bou­wen met Groen en Glas naar Han­no­ver

Op 13 en 14 okto­ber orga­ni­se­ren Bou­wen met Groen en Glas in samen­wer­king met de Bond Neder­land­se Archi­tec­ten en het Pro­duct­schap Tuin­bouw een com­pac­te twee­daag­se stu­die­reis naar Han­no­ver.

Omdat niets zo ver­hel­de­rend werkt als de eigen bele­ving, nemen wij u mee naar aan­tal uit­ge­spro­ken Groen en Glas pro­jec­ten, zodat u zelf de meer­waar­de kunt erva­ren van dag­licht, zon­ne­warm­te en groen in de gebouw­de omge­ving. Op het pro­gram­ma staan onder ande­re rond­lei­din­gen in het spraak­ma­ken­de Finanz-IT van Haschler Jehle Archi­tek­tur en de in de spec­ta­cu­lai­re Nord­deut­sche Lan­des­bank van Behnisch Archi­tek­ten. Ook gaan we langs een aan­tal bij­zon­de­re voor­beeld­pro­jec­ten van SANAA.

Ken­nis en inspi­ra­tie
Tij­dens de reis intro­du­ce­ren de mee­rei­zen­de BGG experts op een inter­ac­tie­ve manier de mate­rie. U krijgt de laat­ste ken­nis over en inzicht in de samen­hang van dag­licht, zon­ne­warm­te en groen, gebrui­kers­ei­sen en –wensen, tech­nie­ken, mate­ri­aal­keu­ze en het (inte­gra­le) ont­werp­pro­ces.

Voor wie
De reis richt zich op een hete­ro­geen gezel­schap van archi­tec­ten, advi­seurs, beleids­ma­kers en experts uit de ontwerp‑, bouw- en groen­sec­tor. Juist deze mix aan dis­ci­pli­nes draagt bij aan ver­gro­ting van uw ken­nis en net­werk. Boven­dien is een goe­de inbed­ding van groen en dag­licht in de gebouw­de omge­ving onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met de krach­ten­bun­de­ling van zowel de ont­werp- als de bouw- en groen­sec­tor.

Meer infor­ma­tie
Voor meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma, docen­ten, de reis  en moge­lijk­he­den om aan te mel­den klik hier »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.