Nieuw bos­plant­soen aan­ge­plant tij­dens Boom­feest­dag

In Rens­wou­de plan­ten op vrij­dag 25 maart, 67 leer­lin­gen van groep 6 in hun eigen dorp een nieuw bos­plant­soen aan. De gemeen­te Rens­wou­de heeft in samen­wer­king met het Water­schap Val­lei en Eem her­stel­werk­zaam­he­den ver­richt in het cul­tuur­his­to­risch gebied: de Greb­be­li­nie en Fort Daat­se­laar. De infor­ma­tie­pa­ne­len die door de leer­lin­gen zijn gemaakt wor­den hier­bij fees­te­lijk ont­huld. […]

Regio Ven­lo orga­ni­seert Boom­feest­dag 2011

De Nati­o­na­le Boom­feest­dag vindt in 2011 plaats op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. De stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag maak­te onlangs bekend dat de regio Ven­lo op 23 maart van dat jaar gast­heer van het eve­ne­ment mag zijn. Het the­ma van de Boom­feest­dag 2011 is ‘Breng smaak in de wereld met bomen’.             […]

Elco Brink­man plant als ere­gast bomen op Boom­feest­dag

Tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag die gis­te­ren plaats­vond, plant­te voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land Elco Brink­man, de eer­ste boom in een nog te bou­wen vil­la­wijk. Het unie­ke aan dit pro­ject in Zwol­le is dat er eerst bomen wor­den geplant. Rood (bouw­we­reld) zoekt het groen op. Het the­ma van de Boom­feest­dag 2010 is dan ook  ‘Bomen maken onze […]

Tij­dens de Boom­feest­dag gaan ruim 200.000 bomen de grond in

Tij­dens de 54ste edi­tie van de Boom­feest­dag die op woens­dag 17 maart plaats­vindt, nemen  400 gemeen­ten deel. In totaal wor­den er ruim 200.000 bomen geplant door zo’n 115.000 kin­de­ren. De reden voor deze gro­te belang­stel­ling is vol­gens direc­teur Peter Der­k­sen van de Boom­feest­dag dat scho­len meer aan­dacht beste­den aan bomen, natuur, kli­maat en mili­eu. Uniek […]

Veel aan­dacht voor Groe­ne Stad-gedach­te tij­dens Boom­feest­dag

Het lan­de­lijk the­ma van de Boom­feest­dag 2010 is ‘Bomen maken onze buurt’. Met dit the­ma, geba­seerd op De Groe­ne Stad-gedach­­te,  wordt nadruk­ke­lijk aan­dacht gevraagd voor de waar­de en het belang van bomen in het ste­de­lijk gebied en dus in de ker­nen en wij­ken. Diver­se gemeen­ten die op 17 maart deel­ne­men aan de Boom­feest­dag bena­druk­ken in […]

Kli­maat­stra­ten plan­ten bomen in kader van Boom­feest­dag

De Kli­­maat­­straat­­feest-deel­­ne­­mers in de Vrouw­jut­ten­hof in Utrecht gaan tij­dens de Boom­feest­dag een aan­tal bomen plan­ten in de bin­nen­stad. Manu­e­la van Prooi­j­en gaat samen met haar Kli­maat­bu­ren op 17 maart bomen plan­ten in samen­wer­king met de gemeen­te Utrecht. “Er zal een rode en een wit­te paar­den­kas­tan­je geplant wor­den”, ver­telt Manu­e­la. ‘Beide wor­den scheef geplant, pre­cies zoals […]

Groe­ne Stad gedach­te cen­traal in the­ma Boom­feest­dag

De 54-ste Boom­feest­dag die wordt gevierd op woens­dag 17 maart heeft als the­ma ‘Bomen maken onze buurt’. Het the­ma, geba­seerd op De Groe­ne Stad-gedach­­te, is inge­ge­ven om nadruk­ke­lijk aan­dacht te vra­gen voor de waar­de en het belang van bomen in ons ste­de­lijk gebied en in de wij­ken. Bomen langs stra­ten, op plei­nen en speel­plek­ken maken […]

Boom­feest­dag wordt ook op Bonai­re gevierd

Bonai­re krijgt een nati­o­na­le boom­feest­dag. De eer­ste die wordt gehou­den, is op 20 novem­ber tij­dens de Inter­na­ti­o­na­le Dag van het Kind.Het doel van de boom­feest­dag is om kin­de­ren in con­tact te bren­gen met de natuur, ze bewust te maken van het belang daar­van. Dat gebeurt door kin­de­ren bomen te laten plan­ten. Tij­dens de boom­feest­dag wor­den […]

Nati­o­na­le vie­ring Boom­feest­dag 2008 Boom zoekt kind

Tij­dens de tra­di­ti­o­ne­le Boom­feest­dag, woens­dag 19 maart, wor­den zo’n 230.000 bomen geplant. De lan­de­lij­ke vie­ring vindt plaats in Rot­ter­dam. Daar­naast zijn er op lokaal niveau door het hele land ini­ti­a­tie­ven. De bomen die tij­dens de feest­dag geplant wor­den, zijn met name bos­plant­soen en soli­tai­re bomen. In heel Neder­land doen 115.000 kin­de­ren mee. „Bomen zijn hot”, […]