Nieuw bos­plant­soen aan­ge­plant tij­dens Boom­feest­dag

In Rens­wou­de plan­ten op vrij­dag 25 maart, 67 leer­lin­gen van groep 6 in hun eigen dorp een nieuw bos­plant­soen aan. De gemeen­te Rens­wou­de heeft in samen­wer­king met het Water­schap Val­lei en Eem her­stel­werk­zaam­he­den ver­richt in het cul­tuur­his­to­risch gebied: de Greb­be­li­nie en Fort Daat­se­laar.

De infor­ma­tie­pa­ne­len die door de leer­lin­gen zijn gemaakt wor­den hier­bij fees­te­lijk ont­huld. Bij kin­de­ren inte­res­se wek­ken voor de natuur is erg belang­rijk. Met het the­ma van dit jaar ‘Bomen sma­ken naar meer’ wordt het belang onder­streept van bomen in bre­de zin.

Bomen dra­gen in hoge mate bij aan een goed woon­kli­maat en aan het wel­be­vin­den van men­sen, geven het land­schap een bepaald aan­zien en som­mi­ge bomen leve­ren lek­ke­re vruch­ten op.

 

 

 

Bron:
De Wou­den­ber­ger