Kli­maat­stra­ten plan­ten bomen in kader van Boom­feest­dag

De Kli­maat­straat­feest-deel­ne­mers in de Vrouw­jut­ten­hof in Utrecht gaan tij­dens de Boom­feest­dag een aan­tal bomen plan­ten in de bin­nen­stad.

Manu­e­la van Prooi­j­en gaat samen met haar Kli­maat­bu­ren op 17 maart bomen plan­ten in samen­wer­king met de gemeen­te Utrecht. “Er zal een rode en een wit­te paar­den­kas­tan­je geplant wor­den”, ver­telt Manu­e­la. ‘Beide wor­den scheef geplant, pre­cies zoals ont­wer­per Zocher dat vroe­ger ook had ontworpen.’

Waar­de en belang van bomen
De 54-ste Boom­feest­dag wordt dit jaar gevierd met een toe­pas­se­lijk the­ma:‘Bomen maken onze buurt’, waar­in De Groe­ne Stad gedach­te cen­traal staat. Met dit the­ma wordt nadruk­ke­lijk aan­dacht gevraagd voor de waar­de en het belang van bomen in ons ste­de­lijk gebied.

Ken­nis over bomen bij­bren­gen
Tij­dens de Boom­feest­dag in Utrecht zul­len zoals elk jaar weer kin­de­ren wor­den betrok­ken bij het plan­ten van de bomen. “Het is belang­rijk dat wij ken­nis, inzicht en begrip voor bomen bij­bren­gen aan onze kin­de­ren en de samen­le­ving”, laat Manu­e­la weten. “Het is daar­om ook zo leuk dat onze bur­ge­mees­ter langs­komt en ons ini­ti­a­tief steunt.”

Bron:
Hier Neder­land Kli­maat­neu­traal