Elco Brink­man plant als ere­gast bomen op Boom­feest­dag

Tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag die gis­te­ren plaats­vond, plant­te voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land Elco Brink­man, de eer­ste boom in een nog te bou­wen vil­la­wijk. Het unie­ke aan dit pro­ject in Zwol­le is dat er eerst bomen wor­den geplant. Rood (bouw­we­reld) zoekt het groen op.

Het the­ma van de Boom­feest­dag 2010 is dan ook  ‘Bomen maken onze Buurt’ .De orga­ni­sa­tie, die geïnspireerd is door de Groe­ne Stad-gedach­te, vraagt met dit the­ma aan­dacht voor het groen in de ste­de­lij­ke omge­ving.

Brink­man plant­te samen met kin­de­ren en met de voor­zit­ter van de Boom­feest­dag Onno Hoes, bur­ge­mees­ter Henk Jan Meij­er en waar­ne­mend Com­mis­sa­ris van de Konin­gin in Over­ijs­sel Theo Riet­kerk dé Boom van de Buurt-2010.

Goud tij­dens Enten­te Flo­ra­le
De Boom­feest­dag werd in Zwol­le gevierd, omdat deze stad onder meer goud won in de nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le.

250.000 bomen lan­de­lijk geplant
Aan de Boom­feest­dag 2010 deden lan­de­lijk ruim 400 gemeen­ten mee met ruim 115.000 kin­de­ren. De kin­de­ren plan­ten zeker 250.000 bomen, ver­ge­lijk­baar met 40 voet­bal­vel­den bos. Er doen dit jaar een record aan­tal kin­de­ren mee, vol­gens de Stich­ting ver­oor­zaakt door de media-aan­dacht rond­om de kli­maat­top van Kopen­ha­gen en de kli­maat­pro­ble­ma­tiek en daar­door meer aan­dacht op de scho­len voor natuur en kli­maat. De Boom­feest­dag is het groot­ste natuur­eve­ne­ment van ons land.

RTL Bou­le­vard
Tele­vi­sie­pro­gram­ma RTL Bou­le­vard besteed­de gis­te­ren in haar uit­zen­ding aan­dacht aan de Boom­feest­dag, bekijk hier het item » (na de recla­me start het film­pje).

Foto’s

Pinus syl­ves­tris wordt recht­ge­trok­ken om geplant te kun­nen wor­den


Jos Mou­wen plant­te namens de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor een boom


Sip­ke Jan Bou­se­ma en Hel­ga van Leur ver­zorg­den de pre­sen­ta­tie van het pro­gram­ma


Kin­de­ren en vol­was­sen luis­te­ren aan­dach­tig naar een toe­spraak


Voor­dat de bomen geplant wer­den, trok­ken deze stelt­lo­pers de aan­dacht met hun prach­ti­ge voor­stel­ling


Voor­zit­ter van de Boom­feest­dag Onno Hoes staat met de schep paraat om te gaan plan­ten