Tij­dens de Boom­feest­dag gaan ruim 200.000 bomen de grond in

Tij­dens de 54ste edi­tie van de Boom­feest­dag die op woens­dag 17 maart plaats­vindt, nemen  400 gemeen­ten deel. In totaal wor­den er ruim 200.000 bomen geplant door zo’n 115.000 kin­de­ren.

De reden voor deze gro­te belang­stel­ling is vol­gens direc­teur Peter Der­k­sen van de Boom­feest­dag dat scho­len meer aan­dacht beste­den aan bomen, natuur, kli­maat en mili­eu.

Uniek pro­ject
De Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag wordt gehou­den op land­goed De Oude Mars in Zwol­le. Op deze loca­tie komt een nieu­we vil­la­wijk.

Uniek voor ons land is dat er al hon­der­den bomen wor­den geplant voor­dat er ook maar één bouw­steen op een ande­re is gesta­peld. Het the­ma van dit jaar is dan ook ‘Bomen maken onze Buurt’.  Voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, Elco Brink­man, is aan­we­zig als ere­gast. Hij plant samen met kin­de­ren en met voor­zit­ter Boom­feest­dag Onno Hoes, bur­ge­mees­ter Henk Jan Meij­er van Zwol­le en Gede­pu­teer­de Eco­lo­gie Theo Riet­kerk dé Boom van de Buurt-2010.

Bron:
Boom­feest­dag