Groe­ne Stad gedach­te cen­traal in the­ma Boom­feest­dag

De 54-ste Boom­feest­dag die wordt gevierd op woens­dag 17 maart heeft als the­ma ‘Bomen maken onze buurt’. Het the­ma, geba­seerd op De Groe­ne Stad-gedach­te, is inge­ge­ven om nadruk­ke­lijk aan­dacht te vra­gen voor de waar­de en het belang van bomen in ons ste­de­lijk gebied en in de wij­ken.

Bomen langs stra­ten, op plei­nen en speel­plek­ken maken een buurt leef­baar. Bomen zor­gen voor scho­ne lucht, voor het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen en die­ren. Uit onder­zoek blijkt tevens dat bomen ook eco­no­misch van belang zijn, want men­sen wonen graag in sfeer­vol­le, groe­ne wij­ken met bomen, waar­door wonin­gen hier over het alge­meen snel­ler ver­kocht wor­den.

Het aan­plan­ten van bomen is ook van belang als één van de gemeen­te­lij­ke maat­re­ge­len tegen CO2-ver­vui­ling: dit in het kader van het Kyo­to-pro­to­col.

 


Bomen zor­gen voor pret­tig leef­kli­maat
In het ste­de­lijk gebied is het van belang om bomen oud(er) te laten wor­den en ze niet te snel te kap­pen voor pro­duc­tie­doel­ein­den of voor ver­an­de­rin­gen in de open­ba­re ruim­te. Hoe ouder de boom, hoe meer ze het beeld en dus de sfeer van de wijk bepa­len en hoe meer ze een bij­dra­ge leve­ren aan een goed en pret­tig leef­mi­li­eu in de wijk.

Meer infor­ma­tie:

Bron:
Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag