Nati­o­na­le vie­ring Boom­feest­dag 2008 Boom zoekt kind

Tij­dens de tra­di­ti­o­ne­le Boom­feest­dag, woens­dag 19 maart, wor­den zo’n 230.000 bomen geplant. De lan­de­lij­ke vie­ring vindt plaats in Rot­ter­dam. Daar­naast zijn er op lokaal niveau door het hele land ini­ti­a­tie­ven.

De bomen die tij­dens de feest­dag geplant wor­den, zijn met name bos­plant­soen en soli­tai­re bomen. In heel Neder­land doen 115.000 kin­de­ren mee. „Bomen zijn hot”, ver­klaart direc­teur Peter Der­k­sen van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag het gro­te aan­tal deel­ne­mers.

Het the­ma van dit jaar, ‘Kind zoekt boom’, is vol­gens Der­k­sen voor­al inge­ge­ven door het idee dat bomen en kin­de­ren de toe­komst heb­ben, en kin­de­ren dus later moe­ten zor­gen voor de bomen die nu wor­den geplant.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, bomen

Bron:
Boom­feest­dag