D66-Kamer­lid Fat­ma Koser Kaya plant 50 bomen op Goud­As­falt ter­rein

Gou­da – D66 en Goud­As­falt grij­pen de Nati­o­na­le Boom­feest­dag van woens­dag 16 maart aan om 50 bomen te plaat­sen op het ter­rein van bur­ger­ini­ti­a­tief Goud­as­falt. D66 schenkt de 50 bomen aan het bur­ger­ini­ti­a­tief in het kader van het 50-jarig jubi­le­um van de par­tij. De Goud­se D66-frac­­tie­­voor­z­t­­ter Thier­ry van Vugt: “We gaan met Twee­de Kamer­lid Fat­ma […]

Wil jij bomen in je buurt? Doe dan snel mee!

Waar zou jij — bij jou in de wijk — een boom wil­len plaat­sen? Groen staat niet alleen mooi, het heeft ook een posi­tief effect op de buurt: bomen bren­gen ver­koe­ling, leg­gen fijn­stof vast en men­sen voe­len zich er zelfs gezon­der door. Help je mee de bes­te plek­ken te vin­den? Daar wor­den tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag […]

Stek­kie Anne Frank-boom staat in Papen­drecht

Anne Franks kas­tan­je­boom leeft voort in Papen­drecht. Op het school­plein van OBS Anne Frank is tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag een mini-exem­plaar ont­huld. Het is een stek van de wit­te paar­den­kas­tan­je uit de tuin van het Ach­ter­huis in Amster­dam. Tij­dens de Twee­de Wereld­oor­log keek Anne Frank van­uit haar zol­der­raam uit op de boom. Ze beschreef hem drie […]

Veel aan­dacht voor Nati­o­na­le Boom­feest­dag in 240 gemeen­ten

Ruim hon­derd­dui­zend kin­de­ren uit 240 gemeen­ten heb­ben van­daag op de 59e Boom­feest­dag een boom of struik in Neder­land geplant. Zo’n der­tig­dui­zend vol­was­se­nen deden het­zelf­de. In het bij­zijn van onder meer prin­ses Lau­ren­tien werd van­daag in Alme­re de tra­di­ti­o­ne­le bomen­cir­kel van het nati­o­na­le eve­ne­ment gepoot. Bij elkaar wer­den van­daag in heel Neder­land twee­hon­derd­dui­zend bomen en strui­ken […]

Boom­feest­dag 2015: Bomen & Water!

Op woens­dag 18 maart 2015 wordt de 59ste edi­tie van de Boom­feest­dag gevierd met als the­ma ‘Bomen & Water’. Een meer dan actu­eel the­ma en dat niet alleen van­we­ge de Water­­schaps-ver­­­kie­­zin­­gen die ook op deze datum wor­den gehou­den. Daar­bij is water niet alleen de eer­ste levens­be­hoef­te voor men­sen, maar ook voor de natuur: zon­der water […]

Bomen maken Gezond is het the­ma van Boom­feest­dag 2013

Gezond­heid is op dit moment een zeer actu­eel maat­schap­pe­lijk the­ma en dus een inhou­de­lijk goed  the­ma voor Boom­feest­dag 2013. Ieder­een heeft bomen in de buurt: in de tuin, de straat of in het park. Het is eigen­lijk zo ‘gewoon’ dat het veel men­sen niet eens opvalt. Maar schijn bedriegt, want….stel je voor hoe jouw dorp, […]

Prin­ses Maxi­ma bij vie­ring 55 jaar Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Hare Konink­lij­ke Hoog­heid Prin­ses Máxima der Neder­lan­den woont woens­dag 21 maart in Cuijk en Box­meer de vie­ring bij van het 55-jarig bestaan van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag plan­ten 115.000 school­kin­de­ren in cir­ca 350 gemeen­ten 230.000 bomen en strui­ken. In de afge­lo­pen 55 jaar zijn in Neder­land op de Boom­feest­dag meer dan […]

Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag in het Land van Cuijk

In 2012 zal de Nati­o­na­le Boom­feest­dag wor­den gevierd op woens­dag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeen­ten Box­meer, Gra­ve, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Antho­nis, is de gast­heer voor de Nati­o­na­le Vie­ring van de Boom­feest­dag. Het the­ma voor Boom­feest­dag 2012 is ‘Bomen (be)leven’. Bomen zor­gen voor leven; zon­der bomen is er […]

Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd tij­dens Leid­se Boom­feest­dag

Aan­staan­de dins­dag doen zo’n 500 Leid­se basis­school­leer­lin­gen mee met de jaar­lijks Boom­feest­dag in de Leid­se Hout. Dit jaar heeft deze dag een extra fees­te­lijk tin­tje en ver­zorgt de direc­teur van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Peter Der­k­sen, de kick-off voor de ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad, bron van & voor Bio­di­ver­si­teit” voor Lei­den en omge­ving. Op de […]