Veel aan­dacht voor Groe­ne Stad-gedach­te tij­dens Boom­feest­dag

Het lan­de­lijk the­ma van de Boom­feest­dag 2010 is ‘Bomen maken onze buurt’. Met dit the­ma, geba­seerd op De Groe­ne Stad-gedach­te,  wordt nadruk­ke­lijk aan­dacht gevraagd voor de waar­de en het belang van bomen in het ste­de­lijk gebied en dus in de ker­nen en wij­ken.

Diver­se gemeen­ten die op 17 maart deel­ne­men aan de Boom­feest­dag bena­druk­ken in hun com­mu­ni­ca­tie naar de kin­de­ren en bur­ger de meer­waar­de van het groen.

 

 

 

 

 

Krach­ti­ge func­ties van groen
De gemeen­te Echt-Sus­te­ren is hier een goed voor­beeld van. Op de site wor­den enke­le krach­ti­ge func­ties van het groen onder de aan­dacht gebracht:

  • Bomen heb­ben een func­ti­o­ne­le waar­de. Ze maken stra­ten, plei­nen en par­ken leef­baar en zor­gen, als ze maar oud genoeg kun­nen wor­den, voor een duur­za­me woon­om­ge­ving;
  • Bomen zijn goed voor onze gezond­heid. Zij zor­gen voor scho­ne lucht, voor het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen en die­ren. Een goed voor­beeld is dat men­sen die in een groe­ne omge­ving wonen min­der vaak de huis­arts bezoe­ken dan men­sen die in een groen­ar­me wijk wonen;
  • Groen is belang­rijk voor de licha­me­lij­ke, gees­te­lij­ke en more­le ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Denk bij­voor­beeld aan groe­ne speel­plek­ken met klim­bo­men: dit zijn bij uit­stek dé plek­ken waar kin­de­ren zich lek­ker kun­nen bewe­gen, zich kun­nen uit­le­ven en hun cre­a­ti­vi­teit vol­op kun­nen uiten;
  • Groen levert geld op. De waar­de van onroe­rend goed kan tot 15% hoger zijn in een groe­ne bomen­rij­ke buurt.

Ande­re gemeen­ten, orga­ni­sa­ties etc die aan­dacht beste­den aan de Groe­ne Stad-gedach­te tij­dens de Boom­feest­dag zijn: