Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd tij­dens Leid­se Boom­feest­dag

Aan­staan­de dins­dag doen zo’n 500 Leid­se basis­school­leer­lin­gen mee met de jaar­lijks Boom­feest­dag in de Leid­se Hout. Dit jaar heeft deze dag een extra fees­te­lijk tin­tje en ver­zorgt de direc­teur van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Peter Der­k­sen, de kick-off voor de ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad, bron van & voor Bio­di­ver­si­teit” voor Lei­den en omge­ving.

Op de geza­men­lij­ke stand van Natu­ra­lis en de Boom­feest­dag zal Der­k­sen een ver­haal voor­le­zen over bio­di­ver­si­teit, waar­na de kin­de­ren een eigen gemaakt wens­blad in kun­nen leve­ren en een wan­de­ling langs het bomen­pad zul­len maken.

Belang van groen
De Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd is bedacht om kin­de­ren na te laten naden­ken over het belang van een groe­ne stad voor mens, dier, plant en boom, ofwel bio­di­ver­si­teit. Zowel klas­si­kaal als indi­vi­du­eel kan een ver­haal van maxi­maal 1.500 woor­den inge­le­verd wor­den door kin­de­ren van 8 tot 12 jaar. Meer info:  www.kids4trees.nl/degroenestad
De win­nen­de school ont­vangt een ech­te fruit­boom voor op het school­plein.

Ini­ti­a­tief­ne­mers ver­ha­len­wed­strijd
De ver­ha­len­wed­strijd is een ini­ti­a­tief van De Groe­ne Stad — acti­vi­teit van Plant Publi­ci­ty Hol­land — Pro­duct­schap Tuin­bouw, Boom­feest­dag, Stich­ting Neder­land­se Natuur­his­to­ri­sche Col­lec­ties en Coa­li­tie Bio­di­ver­si­teit.

 

Lees ook
Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd is gestart »

Bron:
Sleutelstad.nl

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.