Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag in het Land van Cuijk

In 2012 zal de Nati­o­na­le Boom­feest­dag wor­den gevierd op woens­dag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeen­ten Box­meer, Gra­ve, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Antho­nis, is de gast­heer voor de Nati­o­na­le Vie­ring van de Boom­feest­dag. Het the­ma voor Boom­feest­dag 2012 is ‘Bomen (be)leven’.

Bomen zor­gen voor leven; zon­der bomen is er geen leven op aar­de. Het ver­haal over de scho­ne lucht is meer dan bekend en het meest genoem­de door kin­de­ren als ze gevraagd wor­den naar het belang van bomen. Bomen in ste­den zor­gen er voor dat men­sen zich lek­ker­der voe­len en gezon­der. Daar­naast zijn bomen belang­rijk voor een goe­de bio­di­ver­si­teit en bio­di­ver­si­teit zorgt op haar beurt voor onze gezond­heid, want als de bio­di­ver­si­teit wordt aan­ge­tast, wordt het leven van mens, dier en plant bedreigt. Denk maar eens aan fruit­bo­men en ande­re bloem- en vrucht­dra­gen­de bomen: belang­rijk voor de bij, maar ook voor vogels.

Bele­vings­waar­de
Ook heb­ben bomen heb­ben een gro­te bele­vings­waar­de. Ze roe­pen emo­tie op: denk maar eens aan de com­mo­tie rond­om de Anne Frank­boom. Gro­te bomen zijn indruk­wek­kend om te zien, maar ook aan jon­ge bomen wordt al ple­zier beleefd; als kin­de­ren hun eigen boom plan­ten, weten ze na jaren te ver­tel­len waar hun boom staat. Aan bomen beleef je ook eco­no­misch ple­zier: in ste­den en dor­pen met veel groen en dus veel bomen staan hui­zen veel min­der lang te koop.

The­ma belich­ten
Basis­school­groe­pen 6 en 7 kun­nen met dit the­ma een groot aan­tal zaken rond­om bomen, par­ken en bos­sen belich­ten tij­dens het plan­ten, maar ook met edu­ca­tie. Denk maar aan de bio­lo­gie van een boom zoals: stam, tak­ken en wor­tels. Hout geeft ste­vig­heid aan de boom en is ver­der betrok­ken bij het trans­port van water en voe­dings­stof­fen van de wor­tels naar de bla­de­ren. Hout­zwam­men (pad­den­stoe­len) groei­en op een boom of een boomstob­be.

Bron:
Nati­o­na­le Boom­feest­dag