Veel aan­dacht voor Nati­o­na­le Boom­feest­dag in 240 gemeen­ten

Ruim hon­derd­dui­zend kin­de­ren uit 240 gemeen­ten heb­ben van­daag op de 59e Boom­feest­dag een boom of struik in Neder­land geplant. Zo’n der­tig­dui­zend vol­was­se­nen deden het­zelf­de. In het bij­zijn van onder meer prin­ses Lau­ren­tien werd van­daag in Alme­re de tra­di­ti­o­ne­le bomen­cir­kel van het nati­o­na­le eve­ne­ment gepoot. Bij elkaar wer­den van­daag in heel Neder­land twee­hon­derd­dui­zend bomen en strui­ken geplant om zo aan­dacht te vra­gen voor de natuur.
Vol­gens direc­teur Peter Der­k­sen van Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag doen ieder jaar steeds min­der kin­de­ren en gemeen­ten mee aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment. De Boom­feest­dag wordt min­der popu­lair en dat komt vol­gens Der­k­sen mede door ver­min­der­de aan­dacht op school voor bio­lo­gie.
Mede door de pro­vin­ci­a­le ver­kie­zin­gen waren dit jaar opval­lend veel ver­te­gen­woor­di­gers van Gede­pu­teer­de Sta­ten bij de fes­ti­vi­tei­ten in het land aan­we­zig. Tien van de twaalf pro­vin­cies stuur­den een gede­pu­teer­de of een com­mis­sa­ris van de koning naar het groot­ste natuur­eve­ne­ment van Neder­land.
Bron: ANP