D66-Kamer­lid Fat­ma Koser Kaya plant 50 bomen op Goud­As­falt ter­rein

Gou­da – D66 en Goud­As­falt grij­pen de Nati­o­na­le Boom­feest­dag van woens­dag 16 maart aan om 50 bomen te plaat­sen op het ter­rein van bur­ger­ini­ti­a­tief Goud­as­falt. D66 schenkt de 50 bomen aan het bur­ger­ini­ti­a­tief in het kader van het 50-jarig jubi­le­um van de par­tij.
De Goud­se D66-frac­tie­voorz­t­ter Thier­ry van Vugt: “We gaan met Twee­de Kamer­lid Fat­ma Köser Kaya en kin­de­ren van de Casi­mir­school de han­den uit de mou­wen ste­ken op het Goud­as­falt ter­rein. De stad leeft met groen en bomen. Afge­lo­pen tijd heb­ben tal­lo­ze vrij­wil­li­gers zich al inge­span­nen op en rond het Koud­as­falt ter­rein. Ook wij wil­len onze bij­dra­ge daar­in leve­ren. Samen maken we de stad zo groe­ner en duur­za­mer, en het is goed daar ook met scho­lie­ren aan te wer­ken.”
Goud­as­falt krijg groe­ne en recre­a­tie­ve func­tie
Het ter­rein krijgt een nieu­we, groe­ne en recre­a­tie­ve func­tie, waar­mee de ver­bin­ding tus­sen Gou­da, het water van de Hol­land­se IJs­sel en het pol­der­land om de stad heen wordt ver­sterkt. Kamer­lid Fat­ma Koser Kaya: “Voor D66 is het belang­rijk dat er meer natuur in en rond­om de ste­den komt. Zo maken we natuur en recre­a­tie ook voor men­sen in druk­be­volk­te gebie­den toe­gan­ke­lijk. De manier waar­op men­sen zelf in Gou­da het ini­ti­a­tief heb­ben geno­men voor Goud­As­falt is heel bij­zon­der. Wat D66 betreft zou­den ande­re gemeen­ten hier van kun­nen leren.”
Nati­o­na­le Boom­feest­dag
Op woens­dag 16 maart vindt de jaar­lijk­se Nati­o­na­le Boom­feest­dag plaats. Doel van de dag is het Neder­land­se publiek, en in het bij­zon­der kin­de­ren, te inte­res­se­ren voor de waar­de van bomen en bos­sen. In het hele land wor­den acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd in het kader van nati­o­na­le boom­feest­dag.