‘Niet kap­pen, maar koes­te­ren’

De Groe­ne Stad sprak met een loka­le poli­ti­ca met een pas­sie voor bomen. Lia Kuijs­ters is al jaren actief bij de afde­ling van Groen­Links Don­ge­mond. Als bestuurs­lid, secre­ta­ris, cam­pag­ne­lei­der en steun­frac­tie­lid. Maar Lia is ook sinds 2008 con­tact­per­soon van de Bomenstich­ting in de gemeen­te Geer­trui­den­berg. Ze maakt deel uit van het Plat­form Bomen, een uniek […]

Zijn oude bomen beter bestand tegen aan­tas­tin­gen? Hen­ry Kup­pen geeft 23e Dier­ckx­le­zing

Zijn oude bomen beter bestand tegen aan­tas­tin­gen? Wegens per­soon­lij­ke omstan­dig­he­den zal niet Wou­ter Oude­mans, maar Hen­ry Kup­pen de 23e Dier­ckx­le­zing hou­den. De lezing zal gaan over het bre­de ver­haal rond­om bomen in rela­tie tot de hui­di­ge ziek­tes en aan­tas­tin­gen? In de afge­lo­pen maan­den zijn bij­na alle buxus­haag­jes kaal gevre­ten, maar de gro­te buxus­boom in Den […]

TOP 10 BOMEN PROVINCIE ZUID-HOLLAND BEKEND

   De oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land    De Bomenstich­ting heeft vorig jaar de ‘Bomen van de Ere­klas­se’ geïn­tro­du­ceerd. Daar­in krij­gen de oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land een plaats. Deze ‘top­pers’ zijn opge­no­men in het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen. Iede­re maand wordt de ‘Top 10’ van één van […]

Bomenstich­ting onder­te­kent mani­fest De Leven­de Tuin

Sinds dins­dag­avond mag de Bomenstich­ting zich één van de trot­se onder­te­ke­naars van het mani­fest ‘De Leven­de Tuin’ noe­men. Tij­dens vake­vent Futu­re Green City in Den Bosch werd dit nieu­we part­ner­schap met een hand­te­ke­ning van de voor­zit­ter van de Bomenstich­ting, Leen van der Sar, beklon­ken. De onder­te­ke­ning was tevens de aftrap van de cam­pag­ne ‘De Leven­de […]

Digi­ta­le bomen­kaart in Lely­stad en Amster­dam

De gemeen­te Lely­stad heeft een digi­ta­le Bij­zon­de­re Bomen­kaart samen­ge­steld. Aan­vra­gers kun­nen zo direct zien of voor het kap­pen van de boom een ver­gun­ning ver­eist is. De kaart is geac­tu­a­li­seerd en geeft aan voor wel­ke bomen een kap­ver­gun­ning dient te wor­den aan­ge­vraagd. Voor ande­re gemeen­te­lij­ke bomen han­teert de gemeen­te het kap­be­slis­sin­gen­sys­teem. Bij die bomen zal de […]

Laat de popu­lier niet ver­lo­ren gaan!

Zon­dag 11 okto­ber a.s. is de ‘Dag van de Popu­lier’, opge­zet door Vara’s Vroe­ge Vogels en stich­ting Pro­bos. De Bomenstich­ting maak­te — spe­ci­aal voor deze popu­lai­re boom en deze dag — een over­zicht met daar­in bij­zon­de­re popu­lie­ren in uw pro­vin­cie: monu­men­ta­le bomen, bomen op dij­ken of baken­bo­men en bomen met een ver­haal. De popu­lier hoort […]

Nieuw digi­taal regis­ter voor onze monu­men­ta­le bomen

Bomen doen er gene­ra­ties over voor­dat ze zijn vol­groeid. Alleen door goe­de en duur­za­me bescher­ming kun­nen ze oud wor­den en ons met hun ver­schij­ning ver­ras­sen. Vol­groei­de, oude bomen zijn in ons land een kost­baar bezit. Door inten­sie­ve inven­ta­ri­sa­tie weten we wat ons land aan bij­zon­de­re bomen her­bergt en kun­nen we over­he­den en beheer­ders oproe­pen afdoen­de […]

Bomenstich­ting brengt boom­bord­jes met een edu­ca­tie­ve knip­oog uit

“De zaden van de Hol­land­se iep wor­den ook wel iepen­dub­bel­tje genoemd. In het voor­jaar ‘sneeuwt’ het iepen­dub­bel­tjes, ze vor­men gro­te hopen in par­ken en op straat. Een mooi gezicht en een feest­maal voor een­den en dui­ven”. Dit — en nog veel meer inte­res­san­te fei­­ten- valt te lezen op één van de 37 nieu­we boom­bord­jes die de […]

‘Bomen met je buren’: nooit meer bomen­bu­ren­ru­zies

Bomen heb­ben wor­tels, tak­ken, stam­men en bla­de­ren. Ze bie­den niet alleen ver­koe­len­de scha­duw en scho­ne lucht, maar zijn ook even zove­le ste­nen des aan­stoots, aan­lei­din­gen voor buren­ru­zies – de Rij­den­de Rech­ter en zijn collega’s bij de diver­se recht­ban­ken in Neder­land, kun­nen erover mee­pra­ten. Een goe­de rela­tie met de buren, voor­dat er iets omtrent bomen aan […]