‘Niet kap­pen, maar koes­te­ren’

De Groe­ne Stad sprak met een loka­le poli­ti­ca met een pas­sie voor bomen.
Lia Kuijs­ters is al jaren actief bij de afde­ling van Groen­Links Don­ge­mond. Als bestuurs­lid, secre­ta­ris, cam­pag­ne­lei­der en steun­frac­tie­lid. Maar Lia is ook sinds 2008 con­tact­per­soon van de Bomenstich­ting in de gemeen­te Geer­trui­den­berg. Ze maakt deel uit van het Plat­form Bomen, een uniek ini­ti­a­tief.
‘Niet kap­pen, maar koes­te­ren’ is de titel van het bomen­be­leids­plan van Geer­trui­den­berg. Het is een hand­rei­king aan het Col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders om te oor­de­len over de vaak com­plexe vraag­stuk­ken waar­bij bomen in het geding zijn. Het plat­form bestaat uit bur­gers met ken­nis van en affi­ni­teit met bomen, een ver­te­gen­woor­di­ger van de Bomenstich­ting, beleids­amb­te­na­ren van de gemeen­te en de wet­hou­der Groen.
Bij ‘bomen­vraag­stuk­ken’ doet het plat­form onder­zoek. De boom en zijn omge­ving wordt onder­zocht, er wor­den gesprek­ken gevoerd met omwo­nen­den over hun visie. Als op deze manier het pro­bleem in kaart is gebracht, komt het plat­form bij­een en wis­selt van gedach­ten over de situ­a­tie. Het is de basis voor een advies aan het Col­le­ge. Met het Plat­form Bomen wil de gemeen­te Geer­trui­den­berg bewo­ners meer bij het groen­be­leid betrek­ken. ‘En met suc­ces, het plat­form func­ti­o­neert erg goed’.
Lia Kuijs­ters is tevens con­tact­per­soon van de Bomenstich­ting en ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­mel­ding van vier iepen bij de Bomen­ma­ke­laar. ‘Die vier iepen zijn nog kern­ge­zond. Hoe­wel er door bur­gers al jaren wordt aan­ge­dron­gen op kap van­we­ge de over­last die ze een paar keer per jaar bezor­gen, is dat zon­de’. Ze heeft de iepen dan ook aan­ge­meld bij de Bomen­ma­ke­laar. ‘Die club is opge­richt om de kap van gezon­de, vol­was­sen bomen te voor­ko­men en hen in staat te stel­len hun leven elders voort te zet­ten. Op de web­si­te van de Bomen­ma­ke­laar kun­nen par­tij­en gezon­de, vol­was­sen bomen aan­bie­den en kun­nen geïn­te­res­seer­den par­tij­en infor­ma­tie krij­gen voor aan­koop’. Lia is enthou­si­ast: ‘de Bomen­ma­ke­laar ver­vult een cru­ci­a­le func­tie. De kap van gezon­de, gro­te bomen bete­kent het ver­lies van enorm veel groei-jaren. Vol­was­sen bomen leve­ren een fun­da­men­te­le bij­dra­ge aan de levens­kwa­li­teit en leef­baar­heid van een gebied. Door ver­plan­ting moge­lijk te maken biedt de Bomen­ma­ke­laar gemeen­ten en ande­re par­tij­en een unie­ke kans gezon­de, de kap van vol­was­sen bomen te voor­ko­men. Dat is om heel veel rede­nen mooi en belang­rijk’.