Laat de popu­lier niet ver­lo­ren gaan!

Zon­dag 11 okto­ber a.s. is de ‘Dag van de Popu­lier’, opge­zet door Vara’s Vroe­ge Vogels en stich­ting Pro­bos. De Bomenstich­ting maak­te — spe­ci­aal voor deze popu­lai­re boom en deze dag — een over­zicht met daar­in bij­zon­de­re popu­lie­ren in uw pro­vin­cie: monu­men­ta­le bomen, bomen op dij­ken of baken­bo­men en bomen met een ver­haal.

De popu­lier hoort bij Neder­land zoals de wind­mo­len of de stroop­wa­fel
 De Bomenstich­ting vindt het belang­rijk dat er aan­dacht wordt gevraagd voor de popu­lier. Want het gaat niet goed met de popu­lier in Neder­land. In vroe­ger tij­den werd er wel een mil­joen popu­lie­ren per jaar aan­ge­plant. Tegen­woor­dig zijn dat er nog enke­le tien­dui­zen­den. Door­dat de popu­lier een snel­groei­en­de boom­soort is, leen­de hij zich goed voor aan­plant langs wegen, b.v. in de pas aan­ge­leg­de Fle­vo­pol­ders. Ook vin­den we veel popu­lie­ren langs de kust, op dij­ken en vroe­ger waren ze belang­rijk voor de scheep­vaart: ze dien­den als een baken voor de schip­pers. Dit maakt dat de popu­lier een typisch Hol­land­se boom is, die als van­zelf­spre­kend bij het Neder­land­se land­schap hoort. Ook in ste­den werd hij enthou­si­ast aan­ge­plant wan­neer er behoef­te was aan snel­groei­en­de bomen, bij voor­beeld na WOII.
Tegen­woor­dig is de popu­lier een stuk min­der popu­lair. Zo wordt de boom in som­mi­ge gemeen­ten gekapt uit angst voor tak­breuk. Onder­houd lijkt kost­baar­der dan kap­pen. En bij kap wor­den vaak geen popu­lie­ren terug­ge­plant. Zon­de, vol­gens de Bomenstich­ting. Naast het feit dat de popu­lier het land­schap­pe­lijk karak­ter van gro­te delen van Neder­land heeft bepaald, is de boom­soort ook van belang voor ver­schil­len­de plan­ten, die­ren en pad­den­stoe­len. Op deze wij­ze dreigt bio­di­ver­si­teit ver­lo­ren te gaan. Wan­neer we de nega­tie­ve eigen­schap­pen van boom­soor­ten uit­ver­gro­ten en ze daar­om niet meer aan­plan­ten, blij­ven er straks wei­nig soor­ten bomen over in Neder­land. Het is dus gewenst om popu­lie­ren te blij­ven aan­plan­ten. We plan­ten immers ook nog steeds eiken (pro­ces­sie­rups) en lin­den (lui­zen) aan. En zelfs de (resis­ten­te) iep is weer bezig met een opmars!

De mooi­ste popu­lie­ren per pro­vin­cie
De Bomenstich­ting selec­teer­de spe­ci­aal voor deze eer­ste Dag van de Popu­lier mooie en bij­zon­de­re popu­lie­ren van Neder­land. Op de site van de Bomenstich­ting (http://www.bomenstichting.nl/bomen-in-uw-buurt/dag-van-de-populier.html) vindt u — per pro­vin­cie — ver­schil­len­de popu­lie­ren­soor­ten, die de moei­te van het bekij­ken waard zijn. Zoals abe­len en zwar­te en Cana­de­se popu­lie­ren.
Bron: De Bomenstich­ting