Bomenstich­ting brengt boom­bord­jes met een edu­ca­tie­ve knip­oog uit

“De zaden van de Hol­land­se iep wor­den ook wel iepen­dub­bel­tje genoemd. In het voor­jaar ‘sneeuwt’ het iepen­dub­bel­tjes, ze vor­men gro­te hopen in par­ken en op straat. Een mooi gezicht en een feest­maal voor een­den en dui­ven”. Dit — en nog veel meer inte­res­san­te fei­ten- valt te lezen op één van de 37 nieu­we boom­bord­jes die de Bomenstich­ting onlangs heeft uit­ge­bracht.
De won­der­lij­ke wereld van de bomen
Hoe leuk en leer­zaam is het om tij­dens een wan­de­ling door park, bos of natuur­ge­bied inge­leid te wor­den in de won­de­re wereld van de bomen om ons heen? Op veler ver­zoek lan­ceer­de de Bomenstich­ting daar­om 37 spik­splin­ter­nieu­we, fleu­ri­ge boom­bord­jes waar­op voor jong en oud van alles over onze Neder­land­se bomen te leren valt. Wat maakt nou juist de berk zo spe­ci­aal? Of waar­om is de pla­taan een ech­te stads­boom? En wel­ke boom wordt ook wel ‘Koning van het woud’ genoemd? De ant­woor­den op deze – en meer! — vra­gen vin­den we terug op de bord­jes.
Hun kleur­rij­ke ont­werp maakt dat de boom­bord­jes goed opval­len. Op elk bord­je vind je de naam van de boom, een kor­te uit­leg, een leuk bomen­wee­tje en een vro­lij­ke illu­stra­tie. Via het scan­nen van de QR-code — die ook op de bord­jes staat — wordt boven­dien nog extra uit­ge­brei­de infor­ma­tie over de betref­fen­de boom ont­huld.
Bord­jes bestel­len
Geïn­te­res­seer­de gemeen­ten, scho­len en natuur­or­ga­ni­sa­ties kun­nen de bord­jes onli­ne bestel­len via de web­si­te van de Bomenstich­ting. De bord­jes kun­nen met (€121, -) of zon­der paal (€72,60) wor­den gele­verd. Dona­teurs en beheer­de­rabon­nees van de Bomenstich­ting krij­gen kor­ting.
Over de Bomenstich­ting
De Bomenstich­ting is een lan­de­lij­ke stich­ting, opge­richt in 1970. De stich­ting bevor­dert de zorg en aan­dacht voor bomen in de stad en op het plat­te­land. De Bomenstich­ting geeft infor­ma­tie bij vra­gen over drei­gen­de (onno­di­ge) kap, ziek­te van bomen, onder­houd van monu­men­ta­le bomen en geschil­len over bomen.