TOP 10 BOMEN PROVINCIE ZUID-HOLLAND BEKEND

 
 De oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land   
De Bomenstich­ting heeft vorig jaar de ‘Bomen van de Ere­klas­se’ geïn­tro­du­ceerd. Daar­in krij­gen de oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land een plaats. Deze ‘top­pers’ zijn opge­no­men in het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen. Iede­re maand wordt de ‘Top 10’ van één van onze pro­vin­cies bekend gemaakt. Deze maand is Zuid-Hol­land aan de beurt. Veel bomen zijn ver­bon­den met onze geschie­de­nis en cul­tuur.
 
Onze top­bo­men wor­den per pro­vin­cie geko­zen op basis van schoon­heid, omvang, soort, een ‘bij­zon­der ver­haal’ enz. Belang­rijk cri­te­ri­um is ook dat ze zicht­baar moe­ten zijn voor ieder­een. Met deze selec­tie van ‘Bomen van de Ere­klas­se’ ves­tigt de Bomenstich­ting aan­dacht op de bij­zon­de­re plaats van bomen in onze natuur en cul­tuur.
 
De Top 10  van Zuid-Hol­land                                                 Plant­jaar                    

  1. Jut­te­peer in het Hei­li­ge Geest­hof­je                                1647
  2. De rode beuk van de Groe­nes­teeg                                   1830
  3. Pla­taan op Romeins fun­da­ment                                      ± 1690
  4. De lin­de van Ende­geest                                                     1648
  5. De essen op de Jaco­ba­burcht                                           1800
  6. De groe­ne beuk van Meij­en­del                                         1820
  7. De Brey­ten­bach­pla­taan in Rot­ter­dam                            1880–1890
  8. Jan Wol­kers­boom, zomer­eik Oud Poel­geest                 1800–1850
  9. 9. Pla­ta­nen in de Muse­um­straat                                      ± 1825
  10. De Koe­kamp­kas­tan­je                                                          1830–1840

 Lan­de­lij­ke sprei­ding
Bij het samen­stel­len van de Top 10 per pro­vin­cie houdt de Bomenstich­ting reke­ning met de ver­schei­den­heid aan soor­ten. Natuur­lijk komen lan­de­lij­ke beroemd­he­den als de Lin­de van Sam­beek, de Troe­te­leik van Ulven­hout, de Belas­ting­ei­ken van ‘s‑Gravenland e.a. in aan­mer­king. Maar ook Zuid-Hol­land­se groot­he­den als de pla­ta­nen bij het Dord­rechts Muse­um en de Brey­ten­bach­pla­taan in Rot­ter­dam ver­die­nen onze aan­dacht. De oud­ste peer van Neder­land staat in het Hei­li­ge Geest­hof­je in Den Haag en is op num­mer 1 van de Zuid-Hol­land­se Top 10 geëin­digd!
Onbe­ken­de hel­den
Tij­dens de zoek­tocht naar geschik­te kan­di­da­ten ont­dek­te de Bomenstich­ting ook schit­te­ren­de, maar nog vrij onbe­ken­de bomen. Op de begraaf­plaats in Lut­ten staat b.v. ‘de Apos­te­len­beuk’ en op land­goed Ende­geest een eeu­wen­ou­de lin­de.
 

foto: Wim Brin­ke­rinkWeb­si­tes
Bomen van de Ere­klas­se http://www.bomenstichting.nl/item/596–10-bijzondere-bomen-in-zuid-holland.html
Het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen: www.monumentalebomen.nl