De Bomenstich­ting: ‘Wij zijn er nog!’

Wat veel men­sen weten is dat de Bomenstich­ting in 2011 de deu­ren van haar werk­or­ga­ni­sa­tie moest slui­ten. Wat ech­ter niet ieder­een weet, is dat de stich­ting nooit is opge­he­ven en dat een kern van enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers het werk van de Bomenstich­ting heeft voort­ge­zet. We zijn nu drie jaar ver­der en het gaat goed met de […]

Bomenstich­ting orga­ni­seert con­gres ‘Groen­blij­vend Beleid’

Op don­der­dag 20 mei orga­ni­seert de Bomenstich­ting in samen­wer­king met Hoge­school Van Hall Laren­stein een mid­dag­con­gres in Velp. Voor over­he­den en ande­re groe­ne beleids­ma­kers. Het con­gres bestrijkt drie actu­e­le thema’s. Gemeen­te­lijk bomen­be­leid: stap­pen in de groe­ne rich­ting; De inte­gra­tie van Bou­wen en Bomen: aan­dacht voor robuust groen in de bouw­we­reld; Bur­ger­ini­ti­a­tie­ven: hoe ermee om te […]

Bomenstich­ting zoekt cre­a­tie­ve boom idee­ën

De Bomenstich­ting is op zoek naar cre­a­tie­ve boo­m­ideeën voor de wed­strijd  ‘Boom­Kroon’. Deze loopt van 21 maart tot 21 juni.  Alle idee­ën zijn moge­lijk, maar het plan moet wel uit­voer­baar zijn. Van het aan­leg­gen van een parkje met bomen in een wijk tot een bomen­vrien­de­lijk alter­na­tief voor een kap­plan van de gemeen­te. De Bomenstich­ting gaat […]

Bomenstich­ting roept 2010 uit tot jaar van monu­men­ta­le boom

De Bomenstich­ting viert dit jaar haar 40e ver­jaar­dag en daar­om roept ze 2010 uit tot ‘Jaar van de Monu­men­ta­le Boom’. Monu­men­ta­le bomen zijn door de Bomenstich­ting op de kaart gezet en voor de komen­de jaren heeft de stich­ting zich onder meer ten doel gesteld om jon­ge bomen te laten uit­groei­en tot monu­men­ta­le bomen. Alle aspec­ten […]

Bomenstich­ting zoekt voor­beel­den van bur­ger­ini­ti­a­tief

De Bomenstich­ting is op zoek naar suc­ces­vol­le voor­beel­den van groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven. Het gaat om pro­jec­ten met of rond bomen, waar het ini­ti­a­tief bij bewo­ners ligt en de gemeen­te voor onder­steu­ning zorgt. De prak­tijk leert name­lijk dat gemeen­ten zich vaak geen raad weten met eigen ini­ti­a­tie­ven van bur­gers. Geslaag­de pro­jec­ten kun­nen als voor­beeld die­nen voor ande­re […]