‘Bomen met je buren’: nooit meer bomen­bu­ren­ru­zies

Bomen heb­ben wor­tels, tak­ken, stam­men en bla­de­ren. Ze bie­den niet alleen ver­koe­len­de scha­duw en scho­ne lucht, maar zijn ook even zove­le ste­nen des aan­stoots, aan­lei­din­gen voor buren­ru­zies – de Rij­den­de Rech­ter en zijn collega’s bij de diver­se recht­ban­ken in Neder­land, kun­nen erover mee­pra­ten. Een goe­de rela­tie met de buren, voor­dat er iets omtrent bomen aan de hand is, vormt natuur­lijk de bes­te reme­die tegen bomen­ru­zies. Maar voor­dat je in gesprek gaat met de buren, of met de gemeen­te, bij­voor­beeld over die boom die al jaren in de weg staat, is het goed om te weten hoe het zit. Wat zijn de rech­ten en plich­ten van eige­na­ren van bomen, van jou en je buren? En wat is de rol van de gemeen­te als eige­naar en beheer­der van groen?
Daar is over nage­dacht door de wet­ge­ver en de regels zit­ten eigen­lijk heel logisch in elkaar. Toch bestaan er nog heel wat mis­ver­stan­den over wat er nu wel en niet mag en moet. De Bomenstich­ting publi­ceert daar­om een ver­nieuw­de uit­ga­ve van het ‘stan­daard­werk’ op dit gebied, ‘Bomen met je buren’. Dit boek­je is her­zien door de oor­spron­ke­lij­ke auteur Edwin Koot en mr. Frank Waren­dorf, bestuurs­lid van de Bomenstich­ting. ‘Bomen met je buren’ behan­delt aan de hand van spre­ken­de voor­beel­den de pro­ble­men die tus­sen buren kun­nen ont­staan als gevolg van een boom in de tuin, van over­han­gen­de tak­ken tot wroe­ten­de wor­tels.
Fol­der
Op basis van ‘Bomen met je buren’ geeft de Bomenstich­ting boven­dien een fol­der uit, ‘Bomen op de erf­grens’. Die is voor­al bedoeld voor gemeen­ten, om vra­gen­de bur­gers op weg te hel­pen. Een eer­de­re ver­sie van ‘Bomen bij de erf­grens’ lag al op de balie in de Neder­land­se gemeen­te­hui­zen. De fol­der is aan­ge­past aan de tekst van het her­zie­ne boek­je.
Bestel­len
Het boek­je en de fol­der zijn te bestel­len via de web­win­kel van de Bomenstich­ting.
Over de Bomenstich­ting
De Bomenstich­ting is een lan­de­lij­ke stich­ting, opge­richt in 1970. De stich­ting bevor­dert de zorg en aan­dacht voor bomen in de stad en op het plat­te­land. De Bomenstich­ting geeft infor­ma­tie bij vra­gen over drei­gen­de (onno­di­ge) kap, ziek­te van bomen, onder­houd van monu­men­ta­le bomen en geschil­len over bomen.
 
Bekijk hier de web­si­te van de Bomenstich­ting voor meer infor­ma­tie.