Digi­ta­le bomen­kaart in Lely­stad en Amster­dam

De gemeen­te Lely­stad heeft een digi­ta­le Bij­zon­de­re Bomen­kaart samen­ge­steld. Aan­vra­gers kun­nen zo direct zien of voor het kap­pen van de boom een ver­gun­ning ver­eist is.
De kaart is geac­tu­a­li­seerd en geeft aan voor wel­ke bomen een kap­ver­gun­ning dient te wor­den aan­ge­vraagd. Voor ande­re gemeen­te­lij­ke bomen han­teert de gemeen­te het kap­be­slis­sin­gen­sys­teem. Bij die bomen zal de gemeen­te steeds de nood­zaak van het kap­pen per boom over­we­gen. De regels daar­voor zijn vast­ge­legd in het Bomen­be­leids­plan.
Behal­ve het digi­taal vast­leg­gen heeft de Bomenstich­ting een sub­si­die van het streek­fonds ont­van­gen om onge­veer 50 bomen her­ken­baar te maken. Bij de bomen zal een beschrij­ving van de bij­zon­der­he­den komen op een bord­je. Ook kun­nen belang­stel­len­den een zoge­naam­de QR-code scan­nen.
Amster­dam
Ook in Amster­dam is een digi­ta­le ‘Monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen’ gelan­ceerd. In Amster­dam wordt al meer dan 400 jaar bomen geplant, maar de oud­ste boom in de stad is slechts 250 jaar oud. Om ze beter te bescher­men heb­ben de stads­de­len een cen­tra­le lijst aan­ge­legd.
Bron: Stad en Groen