Zijn oude bomen beter bestand tegen aan­tas­tin­gen? Hen­ry Kup­pen geeft 23e Dier­ckx­le­zing

Zijn oude bomen beter bestand tegen aan­tas­tin­gen?
Wegens per­soon­lij­ke omstan­dig­he­den zal niet Wou­ter Oude­mans, maar Hen­ry Kup­pen de 23e Dier­ckx­le­zing hou­den. De lezing zal gaan over het bre­de ver­haal rond­om bomen in rela­tie tot de hui­di­ge ziek­tes en aan­tas­tin­gen? In de afge­lo­pen maan­den zijn bij­na alle buxus­haag­jes kaal gevre­ten, maar de gro­te buxus­boom in Den Bosch staat er ech­ter fier bij. Of oude paar­den­kas­tan­jes die nog steeds de paar­den­kas­tan­je­bloe­dings­ziek­te over­le­ven. Zijn oude bomen beter bestand tegen aan­tas­tin­gen?
Aan de hand van beeld­ma­te­ri­aal zal Hen­ry Kup­pen het ont­staan en ver­loop van diver­se aan­tas­tin­gen toe­lich­ten, de expan­sie van de laat­ste jaren en bedrei­gin­gen die nog deze kant op komen. Zoals bij­voor­beeld het risi­co van essen­pracht­ke­vers uit Rus­land en bedrei­ging door de bac­te­rie Xylel­la van­uit Zuid Euro­pa. Naast de oor­za­ken van de tal­rij­ke ziektes/aantastingen wor­den ook oplos­sin­gen en kan­sen aan­ge­dra­gen om boom­be­stan­den weer­baar te maken.
23e Dier­ckx­le­zing door Hen­ry Kup­pen, direc­teur Ter­ra Nos­tra
Datum: woens­dag 14 novem­ber 2018, aan­vang 19.30 uur
Plaats: In de Drie­hoek, zaal Ger­tru­dis­ka­pel, Wil­lems­plant­soen 1c, 3511 LA Utrecht
Aan­mel­den vóór 9 novem­ber via e‑mail. De toe­gang is gra­tis