Nieuw digi­taal regis­ter voor onze monu­men­ta­le bomen

Bomen doen er gene­ra­ties over voor­dat ze zijn vol­groeid. Alleen door goe­de en duur­za­me bescher­ming kun­nen ze oud wor­den en ons met hun ver­schij­ning ver­ras­sen. Vol­groei­de, oude bomen zijn in ons land een kost­baar bezit. Door inten­sie­ve inven­ta­ri­sa­tie weten we wat ons land aan bij­zon­de­re bomen her­bergt en kun­nen we over­he­den en beheer­ders oproe­pen afdoen­de bescher­men­de maat­re­ge­len te tref­fen om deze monu­men­ten te bescher­men.
De Bomenstich­ting is in de jaren ’80 begon­nen met het opzet­ten van het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen. In dit regis­ter zijn bomen opge­no­men die vol­gens de Bomenstich­ting van nati­o­naal belang zijn. Het gaat om bomen met een hoge (80+) leef­tijd gecom­bi­neerd met een bij­zon­de­re schoon­heid, zeld­zaam­heids­waar­de en/of een beeld­be­pa­len­de func­tie voor de omge­ving. Het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen bevat op dit moment bij­na 15.000 objec­ten: soli­tai­re bomen, lanen en boom­groe­pen.
Het regis­ter is in de afge­lo­pen maan­den over­ge­zet op een web­si­te om de monu­men­ta­le bomen voor ieder­een zicht­baar te maken. Per boom is gede­tail­leer­de infor­ma­tie te vin­den. De bezoe­ker zal zien dat zelfs mid­den in de stad op bij­zon­de­re en spe­ci­a­le plek­ken monu­men­ta­le bomen te vin­den zijn.
De web­si­te — www.monumentalebomen.nl — wordt op 5 juni fees­te­lijk geo­pend in Amster­dam. Ter gele­gen­heid hier­van is een bomen­rou­te samen­ge­steld langs 30 monu­men­ta­le bomen in het cen­trum van Amster­dam. Het boek­je is van­af 5 juni te ver­krij­gen bij de Bomenstich­ting.
 
Foto: De Bomenstich­ting