De bomen en plan­ten voor het Tru­do Ver­ti­cal Forest

In Eind­ho­ven gaat in 2019 het eer­ste ‘Ver­ti­cal Forest’ van Neder­land ver­rij­zen. Archi­tect Ste­fa­no Boe­ri, inmid­dels inter­na­ti­o­naal bekend van de groe­ne woon­to­ren in Mil­aan, kreeg van woning-coö­pe­ra­­tie Sint-Tru­­do de opdracht om voor Strijp‑S een groe­ne woon­to­ren te ont­wer­pen. Het wordt de eer­ste ‘bos­to­ren’ die bestemd is voor soci­a­le woning­bouw en het gebouw krijgt zijn groe­ne […]

Bio­di­ver­si­teit begint bij geva­ri­eerd groen in de stad

De stad is bij uit­stek de plek voor meer flo­ra en fau­na in Neder­land. Er lig­gen daar vol­op kan­sen voor inrich­ting van ver­schil­len­de leef­ge­bie­den. Of het nu gaat om wild begroei­de gebie­den of fijn afge­stem­de beplan­tin­gen, nat­te oever­zo­nes of een ver­ti­caal bos langs de gevel van hoog­bouw. De plant heeft hier­in de sleu­tel­po­si­tie. Bio­di­ver­si­teit begint bij […]

Zijn oude bomen beter bestand tegen aan­tas­tin­gen? Hen­ry Kup­pen geeft 23e Dier­ckx­le­zing

Zijn oude bomen beter bestand tegen aan­tas­tin­gen? Wegens per­soon­lij­ke omstan­dig­he­den zal niet Wou­ter Oude­mans, maar Hen­ry Kup­pen de 23e Dier­ckx­le­zing hou­den. De lezing zal gaan over het bre­de ver­haal rond­om bomen in rela­tie tot de hui­di­ge ziek­tes en aan­tas­tin­gen? In de afge­lo­pen maan­den zijn bij­na alle buxus­haag­jes kaal gevre­ten, maar de gro­te buxus­boom in Den […]

Con­gres Hit­te­stress: Work­shop Wel­ke bomen zor­gen voor een beter stads­kli­maat?

Maan­dag 25 juni a.s. Con­gres Hit­te­stress in Den Bosch Work­shop 1:   Wel­ke bomen zor­gen voor een beter stads­kli­maat? Van 11.45 tot 12.45 in zaal Dex­ter 15 Bomen heb­ben een gun­sti­ge invloed op het kli­maat in een stad. Ze geven scha­duw en door ver­dam­ping is het een natuur­lij­ke, mili­eu­vrien­de­lij­ke air­co. Bomen gedij­en het bes­te als de […]

Infor­ma­tie­ve video! Heb­ben we bomen nodig?

Boom­kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant heb­ben een edu­ca­tie­ve ani­ma­tie­film gelan­ceerd. De film geeft infor­ma­tie over de groe­ne (bomen)kraamkamer rond­om de N65 en laat zien dat met goe­de keu­zes in groen de groot­ste kli­ma­to­lo­gi­sche, eco­no­mi­sche en soci­aal-maat­­schap­pe­­lij­­ke thema’s van van­daag beter opge­lost kun­nen wor­den. De kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant (www.greenportmb.nl) heb­ben een bij­zon­de­re en onder­hou­den­de […]

Voor­lo­pers in ver­duur­za­ming

  Boom­kwe­ke­rij M. van den Oever in Haaren, de ‘Tuin van Bra­bant’, pro­fi­leert zich als voor­lo­per in ver­duur­za­ming. Van den Oever, die in okto­ber jl. als twee­de boom­kwe­ker (na Van den Berk) de Groe­ne Char­ta onder­te­ken­de, ziet zich als kop­lo­per in het groe­ne den­ken en is als zoda­nig een aan­winst voor het ken­­nis-en inspi­ra­tie­plat­form van […]

TOP 10 BOMEN PROVINCIE ZUID-HOLLAND BEKEND

   De oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land    De Bomenstich­ting heeft vorig jaar de ‘Bomen van de Ere­klas­se’ geïn­tro­du­ceerd. Daar­in krij­gen de oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land een plaats. Deze ‘top­pers’ zijn opge­no­men in het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen. Iede­re maand wordt de ‘Top 10’ van één van […]

Boom­kwe­kers ver­kie­zen Car­pinus betu­lus als boom van het jaar 2017

Boom­kwe­kers heb­ben tij­dens de Boom­kwe­kers­dag in Ech­teld Car­pinus betu­lus aan­ge­we­zen tot de Boom van het Jaar 2017. Tij­dens de Boom­kwe­kers­dag stem­de bij­na de helft van alle aan­we­zi­gen op de haag­beuk. Nipt min­der popu­lair bleek de Quer­cus cer­ris (moseik) en de popu­lier ein­dig­de op de der­de plek. De ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. The­ma […]

Land­schap Over­ijs­sel start actie en plant zeld­za­me inheem­se bomen terug in het land­schap

Het Land­schap Over­ijs­sel is een actie gestart om zeld­za­me inheem­se bomen terug te plan­ten in het Over­ijs­sel­se land­schap. In het Over­ijs­sel­se land­schap zijn steeds min­der inheem­se bomen en strui­ken te vin­den zoals wil­de appel, flad­de­riep, lin­de of wil­de roos. Boom- en plant­soor­ten die thuis­ho­ren in Over­ijs­sel en vroe­ger over­al in het bui­ten­ge­bied te vin­den waren. […]