Voor­lo­pers in ver­duur­za­ming


 
Boom­kwe­ke­rij M. van den Oever in Haaren, de ‘Tuin van Bra­bant’, pro­fi­leert zich als voor­lo­per in ver­duur­za­ming. Van den Oever, die in okto­ber jl. als twee­de boom­kwe­ker (na Van den Berk) de Groe­ne Char­ta onder­te­ken­de, ziet zich als kop­lo­per in het groe­ne den­ken en is als zoda­nig een aan­winst voor het ken­nis-en inspi­ra­tie­plat­form van De Groe­ne Stad.                                                           
Bomen bevor­de­ren de bio­di­ver­si­teit, de gezond­heid, het kli­maat – zij vor­men de basis van de ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving. M. van den Oever speelt in dat ver­band al meer dan twee­hon­derd jaar haar rol bij het ver­ster­ken van de groe­ne omge­ving. Dat doet Van den Oever, zoals gezegd, al twee eeu­wen, zeven gene­ra­ties lang.

Voor­lo­per op duur­za­me aan­pak

De onder­ne­ming ziet zich­zelf als pio­nier en ambas­sa­deur voor het inno­ve­rend den­ken voor een groe­ne wereld, zoals weer­spie­geld in het ‘kwe­ken’ van Natuur­lij­ke Groei­kracht TM. De boom­kwe­ke­rij loopt voor­op als het gaat om duur­zaam­heid. Die ‘groe­ne denk­wij­ze’ blijkt onder ande­re uit het impo­san­te aan­bod van 12.000 soor­ten: bomen, hees­ters en vas­te plan­ten.
Met het Green Life Pro­gram­ma kan Van den Oever zes rele­van­te heden­daag­se groe­n­om­ge­vin­gen inrich­ten. De winst wordt geïn­ves­teerd in Green life en in inno­va­tie & ken­nis­ont­wik­ke­ling op extern (o.a. Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty, Phi­lips Ligh­ting) en intern gebied (mini-pro­jec­ten). De boom­kwe­ke­rij is een zuur­stof­fa­briek: zij heeft als gro­te Neder­land­se boom­kwe­ke­rij het CO2-pres­ta­tie­lad­der cer­ti­fi­caat (2017) behaalt. Dit cer­ti­fi­caat geeft aan dat men ope­reert met een duur­za­me en CO2 bewus­te werk­wij­ze.
De Groe­ne Stad kijkt uit naar de samen­wer­king met boom­kwe­ke­rij M. van den Oever om de balans tus­sen stad en groen te cre­ë­ren!