Boom­kwe­kers ver­kie­zen Car­pinus betu­lus als boom van het jaar 2017

Boom­kwe­kers heb­ben tij­dens de Boom­kwe­kers­dag in Ech­teld Car­pinus betu­lus aan­ge­we­zen tot de Boom van het Jaar 2017.
Tij­dens de Boom­kwe­kers­dag stem­de bij­na de helft van alle aan­we­zi­gen op de haag­beuk. Nipt min­der popu­lair bleek de Quer­cus cer­ris (moseik) en de popu­lier ein­dig­de op de der­de plek.
De ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. The­ma van dit jaar was Weg­bo­men. Daar­mee ves­tigt de sec­tor de aan­dacht op inte­res­san­te bomen die langs wegen in Neder­land en in het bui­ten­land zijn aan te plan­ten.
Meer infor­ma­tie over de boom van het jaar is te vin­den op www.boomvanhetjaar.com