De bomen en plan­ten voor het Tru­do Ver­ti­cal Forest

In Eind­ho­ven gaat in 2019 het eer­ste ‘Ver­ti­cal Forest’ van Neder­land ver­rij­zen. Archi­tect Ste­fa­no Boe­ri, inmid­dels inter­na­ti­o­naal bekend van de groe­ne woon­to­ren in Mil­aan, kreeg van woning-coö­pe­ra­tie Sint-Tru­do de opdracht om voor Strijp‑S een groe­ne woon­to­ren te ont­wer­pen. Het wordt de eer­ste ‘bos­to­ren’ die bestemd is voor soci­a­le woning­bouw en het gebouw krijgt zijn groe­ne uiter­lijk door XL plan­ten­bak­ken bij de bal­kons van ieder appar­te­ment. Deze wor­den beplant met bomen, strui­ken en vas­te plan­ten en door de hoe­veel­heid en de maat van de beplan­ting zal er een geheel nieu­we, ver­ti­ca­le groen­struc­tuur ont­staan. Een zeer inno­va­tie­ve vorm van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling die naad­loos aan­sluit bij de urgen­tie om ste­den te ver­groe­nen.
Uiter­aard vraagt het con­cept om goed door­dach­te tech­ni­sche oplos­sin­gen want een der­ge­lij­ke groei­plaats is van natu­re zeker niet opti­maal. In de aan­loop naar de rea­li­sa­tie van de bos­to­ren in Mil­aan zijn daar­om veel tests en onder­zoe­ken gedaan met betrek­king tot de groei­om­stan­dig­he­den van de bomen. Er wer­den wind­tests gedaan en er is onder­zocht in welk grond­meng­sel bomen zich het bes­te kun­nen vast­zet­ten. Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zor­gen dat de juis­te con­di­ties voor gezon­de groei kon­den wor­den gega­ran­deerd. De resul­ta­ten in Mil­aan zijn tot nu toe zeer bemoe­di­gend en de bewo­ners zijn voor­na­me­lijk zeer posi­tief over hun groe­ne omge­ving.
In Eind­ho­ven zul­len in totaal 136 bomen wor­den geplant op de ver­schil­len­de woon­la­gen. In over­leg met land­schaps­ar­chi­tect Lau­ra Gat­ti en de groen­aan­ne­mer is geko­zen voor een min of meer inheems en sterk assor­ti­ment om het bos de aller­bes­te groei­kans te geven. Uiter­aard is er ook geke­ken naar diver­si­teit in blad­kleur, blad­vorm en bloei voor een aan­trek­ke­lijk beeld. De plant­lijst omvat o.a.

  • Cor­nus mas, gele Kor­noel­je, geel bloei­end, zeer vroeg­bloei­end
  • Acer cam­pe­stre, vel­des­doorm, mooi gelobd blad, zeer ster­ke boom
  • Coti­nus cog­gy­gria ‘Roy­al Pur­ple, rode prui­ken­boom, don­ker­rood blad, bloeit met plui­men
  • Pru­nus yedoen­sis, sier­kers, zeer rijk wit bloei­end
  • Sor­bus Dodong, lijs­ter­bes, wit­te bloei en rode bes­sen (vogels) in het najaar
  • Pru­nus ser­ru­la Branklyn, sier­kers, mooie diep­ro­de afschil­fe­ren­de stam­men, mooi zicht­baar in de win­ter
  • Pyrus sali­ci­fo­lia ‘Pen­du­la’, sier­peer, han­gen­de tak­ken, grijs­groen, beet­je vil­tig blad
  • Ame­lan­chier lamar­c­kii, kren­ten­boom­pje, dank­ba­re boom/struik; wit­te bloei in voor­jaar, rode bes­sen (vogels) in nazo­mer en een mooie herfst­kleur
  • Ame­lan­chier ‘Bal­le­ri­na’, kren­ten­boom­pje, als de soort maar met meer bes­sen en fij­ne tak­struc­tuur.
  • Par­ro­tia per­si­ca, Per­zisch ijzer­hout, gril­li­ge groei­wij­ze, prach­ti­ge herfst­kleu­ren van oran­je tot diep­paars

In het voor­jaar van 2018 zijn alle bomen bij de boom­kwe­ke­rij­en uit­ge­zocht. Deze zijn daar­na direct gerooid en voor­zien van een ‘air­pot’.  De bomen blij­ven twee jaar bij de kwe­ker op het spe­ci­aal inge­rich­te veld aan de drup­pel­lei­ding staan, tot­dat het pro­ject zover is gevor­derd dat de bomen kun­nen wor­den geplant. Door de bomen voor­af te rooi­en en op ‘air­pot’ te zet­ten, raken deze de ver­plan­tings­stress op de kwe­ke­rij al kwijt. De klui­ten kun­nen goed door­wor­te­len want de air­pots sti­mu­le­ren de aan­maak van fij­ne haar­wor­tels. Daar­mee is een goe­de her­groei in de bak­ken van het ‘Ver­ti­cal Forest’ gega­ran­deerd. Om de bomen ook op ter­mijn in hun behoef­te te voor­zien heb­ben alle beplan­tings­bak­ken een auto­ma­tisch gestuurd bewa­te­rings­sys­teem. Sen­so­ren moni­to­ren de water­be­hoef­te en zor­gen dat tij­dig water wordt gege­ven. Ook voor het onder­houd is een pas­send plan in de maak, zodat de bomen in de toe­komst een gezon­de groei zul­len laten zien.