Con­gres Hit­te­stress: Work­shop Wel­ke bomen zor­gen voor een beter stads­kli­maat?

Maan­dag 25 juni a.s. Con­gres Hit­te­stress in Den Bosch
Work­shop 1:   Wel­ke bomen zor­gen voor een beter stads­kli­maat?
Van 11.45 tot 12.45 in zaal Dex­ter 15
Bomen heb­ben een gun­sti­ge invloed op het kli­maat in een stad. Ze geven scha­duw en door ver­dam­ping is het een natuur­lij­ke, mili­eu­vrien­de­lij­ke air­co. Bomen gedij­en het bes­te als de eco­lo­gi­sche kring­loop intact is, maar in ste­de­lij­ke gebie­den is deze kring­loop ver­stoord. Ver­keer, uit­laat­gas­sen en gebou­wen zor­gen voor lucht­ver­ont­rei­ni­ging, ver­dich­ting van de grond en ver­ho­ging van de bui­ten­tem­pe­ra­tuur. Boven­dien is de ruim­te onder de grond beperkt. Wor­tels moe­ten con­cur­re­ren met een groei­end web van lei­din­gen, rio­le­ring en kabels. Ze krij­gen vaak wei­nig ruim­te om zich goed te kun­nen ont­wik­ke­len.
Wel­ke bomen kie­zen we voor een opti­maal effect? In deze work­shop bespre­ken we de nood­za­ke­lij­ke rand­voor­waar­den om bomen in de stad goed te laten gedij­en. We gaan in op de vraag ‘hoe kun­nen we ervoor zor­gen dat bomen zich kun­nen ont­wik­ke­len en tot was­dom komen om effec­tief bij te dra­gen aan de bestrij­ding van hit­te en bij­voor­beeld fijn­stof?’
Voor het ant­woord is een goe­de ana­ly­se van de omge­vings­fac­to­ren en het inves­te­ren in groei­plaat­sen het ver­trek­punt.
Daar­na is soort­keu­ze aan de orde: wel­ke bomen tole­re­ren warm­te en kun­nen tegen lan­ge­re dro­ge peri­o­des? Wat zijn de wen­sen als het gaat om scha­duw­wer­king, de afvang van fijn­stof, ver­koe­ling en hemel­wa­ter­re­gu­le­ring? Al deze pun­ten ver­gen aan­dacht om bomen in de ste­den van de toe­komst met suc­ces hun ver­koe­len­de, rei­ni­gen­de en ver­kwik­ken­de werk te laten doen.
De work­shop wordt gege­ven door:
 

  • Bren­da Swin­kels bomenspe­ci­a­list van Van den Berk Boom­kwe­ke­rij begint met een inhou­de­lijk ver­haal over de rand­voor­waar­den aan­ge­vuld met enke­le voor­beel­den.

 

  • Leen­dert Koudstaal voor­zit­ter van de ISB Inter­ge­meen­te­lij­ke Stu­die­groep Bomen en Groen (G32 gemeen­ten, Hoge Scho­len en Uni­ver­si­tei­ten) zal ver­vol­gens voor­beel­den uit de (aan­ge­slo­ten) gro­te ste­den bespre­ken.

 

  • Mar­win Dek­kers direc­teur van Boom­kwe­ke­rij Van den Oever zal een bomen top drie van hit­te­be­sten­di­ge bomen bespre­ken waar­bij reke­ning gehou­den wordt met scha­duw­wer­king, fijn­stof van­gen, ver­koe­ling en hemel­wa­ter­re­gu­le­ring.

 

  • Mode­ra­tor van deze work­shop is Maar­ten Hoorn. Van­uit Plat­form 31 is hij betrok­ken bij de Nati­o­na­le Kli­maat­adap­ta­tie­stra­te­gie.