Zund­ert­se boom­kwe­kers zaai­en bloe­men voor bij­en en natuur­lij­ke vij­an­den

Zeven boom­kwe­kers van Treeport Zun­dert heb­ben dit jaar tus­sen hun gewas­sen stro­ken met een bloe­men­meng­sel gezaaid om bij­en en natuur­lij­ke vij­an­den op hun kwe­ke­rij te sti­mu­le­ren. Ook zijn braak­lig­gen­de gron­den bin­nen de gemeen­te Zun­dert inge­zaaid. De bloe­men­meng­sels zor­gen voor voed­sel en schuil­ge­le­gen­heid voor aller­lei insec­ten. Het bij­vrien­de­lij­ke bloe­men­meng­sel is beschik­baar gesteld door het pro­ject Bee […]

Wet­hou­der opent ´bloem­bol­len plant dag´ Enk­hui­zen

Wet­hou­der Ger­rit Wijn­ne plant­te samen met leer­lin­gen uit Enk­hui­zen bloem­bol­len in de kleu­ren van de vlag van Enk­hui­zen. Dit was het start­sein van de ‘bloem­bol­len plant dag’ voor de 150 kin­de­ren. Samen plant­ten ze daar­na, uit naam van Bulbs4Kids, 6 bloem­bol­len tapij­ten van dui­zen­den bloem­bol­len in het Wil­hel­mi­na­plant­soen. Edu­ca­tie natuur Hon­derd­vijf­tig kin­de­ren van 6 ver­schil­len­de basis­scho­len uit Enk­hui­zen gin­gen op bloem­bol­len avon­tuur. Het […]

Drie kilo­me­ter berm in Haar­lem voor­zien van bloem­zaad

Spaar­ne­lan­den zaait, in opdracht van gemeen­te Haar­lem, drie kilo­me­ter berm in met bloem­zaad. Het doel is om de bio­di­ver­si­teit in en om de stad te ver­gro­ten en de ber­men mooi­er te maken. De bloei­en­de bloe­men leve­ren nec­tar aan wil­de bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten en het is natuur­lijk een vro­lijk gezicht. De gras­rij­ke ber­men wor­den […]

50.000 bezoe­kers aan Rozen­fes­ti­val

Het Rozen­fes­ti­val in Lot­tum was dit jaar een groot suc­ces, meldt de orga­ni­sa­tie. Maar liefst 50.000 men­sen ver­gaap­ten zich gedu­ren­de vier dagen aan het getoon­de bloem­werk. Voor­al op zater­dag was het enorm druk in het dorp. Het the­ma Rozen uit de Kunst trok dit jaar opval­lend veel gezel­schap­pen die per bus naar het fes­ti­val reis­den. […]

Onder­zoek naar effect bloe­men en plan­ten op oude­ren

In het Noord-Bra­­bant­­se Oister­wijk start bin­nen­kort het pro­ject ‘Groen voor Grijs’ om uit te zoe­ken wat daar het effect is van bloe­men en plan­ten op de gezond­heid van kwets­ba­re oude­ren. In de wijk wordt het groen aan­ge­pakt en ver­vol­gens het wel­zijn van de seni­o­ren gevolgd. Dat gebeurt samen met onder­zoe­kers van de Wage­ning­se uni­ver­si­teit. Steeds […]

Basis­school­leer­lin­gen leg­gen bloe­men­lint aan door Zwol­le

Ook al zijn veel men­sen bang voor bij­en, het zijn eigen­lijk hele belang­rij­ke die­ren. Ze zor­gen niet alleen voor honing, maar bestui­ven ook onze land­bouw­ge­was­sen. Dank­zij de bij­en kun­nen wij bij­voor­beeld aard­bei­en en appels eten. Maar de bij­en heb­ben het moei­lijk omdat er steeds min­der voed­sel voor hen te vin­den is. De oor­zaak hier­van is […]

Meer bloe­men in ber­men Til­burg

In de ber­men langs een aan­tal wegen in Til­burg wor­den bloe­men gezaaid die inte­res­sant zijn voor bij­en en ande­re insec­ten. Langs het fiets­pad het Bels Lijn­tje is een bij­en­lint aan­ge­legd in 2015. Ter hoog­te van de wijk de Blaak bloei­en nu onder meer tul­pen en cro­cus­sen. Voor de nieu­we aan­plant heeft de gemeen­te sub­si­die ont­van­gen […]

Nij­me­gen legt in Gof­fert­park twee enor­me bloe­men­wei­des aan

Op dit moment wor­den er — in het kader van het pro­gram­ma Groen Ver­bindt — twee idyl­les (bloe­men­wei­des) in het Gof­fert­park, nabij de Bij­en­stal aan­ge­legd. Groen Ver­bindt is een spe­ci­aal pro­gram­ma van de gemeen­te Nij­me­gen, waar­bij de soci­a­le bete­ke­nis en kracht van groen voor­op staan. Groen Ver­bindt dient tot meer samen­hang en uit­wis­se­ling te komen, […]

Bij­en krij­gen een eigen bos in Eel­de

Bij­en krij­gen een eigen bos aan de Hel­mers­dijk in Eel­de. Het zal meer dan hon­derd wil­gen, lin­den en hees­ters omvat­ten. Woens­dag­och­tend plan­ten leer­lin­gen van obs De Wes­ter­burcht er, in het kader van Nati­o­na­le Boom­plant­dag, de eer­ste bomen. Hier­bij wor­den ze geas­sis­teerd door wet­hou­der Theun Wij­ben­ga. Het bos is een ini­ti­a­tief van de imkers­ver­e­ni­ging Haren-Paters­wol­­de en […]