Zund­ert­se boom­kwe­kers zaai­en bloe­men voor bij­en en natuur­lij­ke vij­an­den

Zeven boom­kwe­kers van Treeport Zun­dert heb­ben dit jaar tus­sen hun gewas­sen stro­ken met een bloe­men­meng­sel gezaaid om bij­en en natuur­lij­ke vij­an­den op hun kwe­ke­rij te sti­mu­le­ren. Ook zijn braak­lig­gen­de gron­den bin­nen de gemeen­te Zun­dert inge­zaaid. De bloe­men­meng­sels zor­gen voor voed­sel en schuil­ge­le­gen­heid voor aller­lei insec­ten. Het bij­vrien­de­lij­ke bloe­men­meng­sel is beschik­baar gesteld door het pro­ject Bee Deals.
In het pro­ject Bee Deals wer­ken een groot aan­tal par­tij­en aan ver­be­te­ring van de leef­om­ge­ving van de bij­en. Het doel van de kwe­kers in de Treeport is ech­ter bre­der, ver­telt Jolan­da van Has­selt van Boom­kwe­ke­rij P.C.C. van Has­selt uit Zun­dert. “Wij wil­len met de meng­sels de tota­le bio­di­ver­si­teit op kwe­ke­rij­en sti­mu­le­ren. We cre­ë­ren niet alleen een goe­de leef­om­ge­ving voor alle bestui­vers maar ook voor natuur­lij­ke vij­an­den, die kun­nen hel­pen om ziek­ten en pla­gen in onze gewas­sen te voor­ko­men.”
Lie­ve­heers­beest­jes zijn beken­de natuur­lij­ke vij­an­den van luis die kwe­kers hel­pen om bij­voor­beeld beu­ken vrij te hou­den van beu­ken­blad­luis. Een ander voor­beeld zijn zweef­vlie­gen. Vol­was­sen zweef­vlie­gen leven van nec­tar en stuif­meel van bloe­men maar van een aan­tal soor­ten jagen de lar­ven jagen op blad­lui­zen. Door het inzaai­en van bloe­men­meng­sels hopen kwe­kers dat er zich meer natuur­lij­ke vij­an­den rond de boom­kwe­ke­rij­ge­was­sen ves­ti­gen en er een weer­baar­der eco­sys­teem ont­staat.
Het sti­mu­le­ren van de bio­di­ver­si­teit gebeurt in het kader van het pro­ject Func­ti­o­ne­le Agro­bi­o­di­ver­si­teit Boom­teelt. Dit pro­ject is onder­deel van het Koe­pel­pro­ject Plant­ge­zond­heid van de Raad voor de Boom­kwe­ke­rij. Er wor­den waar­ne­min­gen gedaan om te kij­ken hoe de pla­gen en natuur­lij­ke vij­an­den zich ont­wik­ke­len. Uit de eer­ste waar­ne­min­gen blijkt dat de bloe­men­meng­sels veel ver­schil­len­de insec­ten trek­ken. Vol­gend voor­jaar als de beu­ken uit­lo­pen wor­den opnieuw waar­ne­min­gen gedaan.