Gera­ni­um is bal­kon­plant van het Jaar 2016

Gera­ni­um (Pelar­go­ni­um) is één van de bekend­ste tuin­bloei­ers en ver­ko­zen als Bal­kon­plant van het Jaar 2016. Vol­gens de vak­ju­ry is de gera­ni­um hele­maal retro én voor ieder­een. Van jong tot oud en met of zon­der groe­ne vin­gers. De bal­kon­plant bloeit van­af april tot ver in het najaar. Door zijn veel­zij­dig­heid kun je de gera­ni­um haast over­al […]

Gemeen­ten wer­ken samen aan ‘Bloem­rij­ke ber­men’

Een acht­tal gemeen­ten uit de Leid­se regio en Stich­ting Land van Wijk en Wou­den wer­ken samen aan een net­werk van bloem­rij­ke ber­men in stad en dorp. Om bloem­rij­ke ber­men te rea­li­se­ren, han­te­ren de gemeen­ten onder ande­re een ander maai- en zaai­be­leid. Het mag alle­maal wat wil­der en ‘min­der aan­ge­harkt’. Er wor­den ver­schil­len­de bloem- en plan­ten­soor­ten […]

Bloe­men en plan­ten heb­ben een posi­tief effect op cre­a­ti­vi­teit

Het gun­sti­ge effect van plan­ten op de cre­a­ti­vi­teit van men­sen op de werk­plaats wordt keer op keer opnieuw bewe­zen. Robert Ulrich van de Texas A&M Uni­ver­si­ty con­clu­deer­de aan de hand van een stu­die die 8 maan­den duur­de dat man­ne­lij­ke deel­ne­mers tot 15% meer cre­a­tie­ve ideeën bedach­ten, ter­wijl vrou­we­lij­ke deel­ne­mers met een­zelf­de per­cen­ta­ge meer flexi­be­le oplos­sin­gen […]

Kin­de­ren ver­groe­nen hun school met bomen en bloe­men

De leer­lin­gen van het Bel­gi­sche Hout­land­in­sti­tuut in Tor­hout heb­ben hun school een groe­ne tint gege­ven. Een jaar lang plant­ten ze bomen, zaai­den ze een bloe­men­wei­de en groe­ven ze een poel. “Groen werkt rust­ge­vend en ont­span­nend”, moti­veert coördinator Peter Wat­thy het pro­ject. “En het is nu een­maal aan­ge­na­mer ver­toe­ven op een groen school­do­mein dan in een […]