Drie kilo­me­ter berm in Haar­lem voor­zien van bloem­zaad

Spaar­ne­lan­den zaait, in opdracht van gemeen­te Haar­lem, drie kilo­me­ter berm in met bloem­zaad. Het doel is om de bio­di­ver­si­teit in en om de stad te ver­gro­ten en de ber­men mooi­er te maken. De bloei­en­de bloe­men leve­ren nec­tar aan wil­de bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten en het is natuur­lijk een vro­lijk gezicht.
De gras­rij­ke ber­men wor­den eerst geplagd om de voed­sel­rij­ke top­laag te ver­wij­de­ren. Het onder­lig­gen­de zand­bed wordt aan­ge­vuld en ver­vol­gens inge­zaaid met meer­ja­ri­ge bloe­men. Het duurt een paar jaar voor­dat alle bloe­men tot ont­wik­ke­ling komen. Er zijn in het zaad­meng­sel ook één- en twee­ja­ri­ge soor­ten toe­ge­voegd zodat ieder­een komend voor­jaar al van de bloe­men­pracht kan genie­ten.
Maai­en van­af half juli
Spaar­ne­lan­den past het beheer van de inge­zaai­de ber­men aan. Het maai­en vindt plaats van­af half juli, na de zaad­zet­ting. Het maai­sel blijft ver­vol­gens een paar dagen lig­gen zodat het zaad eruit kan val­len. Ver­vol­gens wordt het maai­sel ver­wij­derd zodat het aan­tal ver­schil­len­de die­ren en plan­ten in de ber­men toe­neemt.
Samen­wer­king Land­schap Noord-Hol­land
Het inzaai­en van de ber­men is onder­deel van een groot pak­ket aan maat­re­ge­len om de natuur in Haar­lem een flin­ke impuls te geven. Hier wer­ken de gemeen­te Haar­lem en Spaar­ne­lan­den aan in samen­wer­king met Land­schap Noord-Hol­land.
Bron: spaarnelanden.nl