Meer bloe­men in ber­men Til­burg

In de ber­men langs een aan­tal wegen in Til­burg wor­den bloe­men gezaaid die inte­res­sant zijn voor bij­en en ande­re insec­ten.
Langs het fiets­pad het Bels Lijn­tje is een bij­en­lint aan­ge­legd in 2015. Ter hoog­te van de wijk de Blaak bloei­en nu onder meer tul­pen en cro­cus­sen. Voor de nieu­we aan­plant heeft de gemeen­te sub­si­die ont­van­gen van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant.
Food4Bees
De gemeen­te kijkt samen met de stich­ting Food4Bees op wel­ke plek­ken bloe­men kun­nen wor­den gezaaid en wel­ke bloe­men het meest geschikt zijn. Het is de bedoe­ling om ber­men waar nu alleen gras groeit om te vor­men tot bloem­rij­ke per­ken. Dit is niet alleen beter voor de bij­en en insec­ten maar het ziet er ook beter uit, onder ande­re voor wan­de­laars en fiet­sers.
Eco­lo­gisch beheer
De gemeen­te start met een proef om het groen langs de hoofd­we­gen in de wij­ken het Zand en Wan­del­bos op een eco­lo­gi­sche manier te behe­ren. Bij eco­lo­gisch beheer krijgt flo­ra en fau­na de kans zich door mid­del van natuur­lij­ke pro­ces­sen te ont­wik­ke­len.
Green Deal
Ener­gie­be­drijf Ten­neT gaat in 2017 een hoog­span­nings­ka­bel aan­leg­gen onder het Bels Lijn­tje. Hier­na zorgt het bedrijf dat er krui­den wor­den gezaaid in het groen langs het fiets­pad. Ver­der gaat de gemeen­te met Pro­Rail kij­ken hoe de spoor­ber­men in Til­burg anders inge­richt en beheerd kun­nen wor­den. Langs het spoor moet meer groen komen. De laat­ste maat­re­ge­len zijn in het kader van de Green Deals. Dit zijn afspra­ken tus­sen het Rijk en bedrij­ven, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en ande­re over­he­den. Een Green Deal helpt om duur­za­me plan­nen uit te voe­ren. Bij­voor­beeld voor ener­gie, kli­maat, water en mobi­li­teit.
Bron: tilburg.nl