Wet­hou­der opent ´bloem­bol­len plant dag´ Enk­hui­zen

Wet­hou­der Ger­rit Wijn­ne plant­te samen met leer­lin­gen uit Enk­hui­zen bloem­bol­len in de kleu­ren van de vlag van Enk­hui­zen. Dit was het start­sein van de ‘bloem­bol­len plant dag’ voor de 150 kin­de­ren. Samen plant­ten ze daar­na, uit naam van Bulbs4Kids, 6 bloem­bol­len tapij­ten van dui­zen­den bloem­bol­len in het Wil­hel­mi­na­plant­soen.
Edu­ca­tie natuur
Hon­derd­vijf­tig kin­de­ren van 6 ver­schil­len­de basis­scho­len uit Enk­hui­zen gin­gen op bloem­bol­len avon­tuur. Het begon bij MEC De Wit­te Schuur, waar Wet­hou­der Ger­rit Wijn­ne een kor­te toe­sprak gaf. Hij ver­tel­de de aan­we­zi­ge kin­de­ren onder ande­re waar­om hij edu­ca­tie over natuur op basis­scho­len belang­rijk vindt en waar­om hij de cam­pag­ne Bulbs4Kids onder de aan­dacht wil bren­gen. Hier­na werd de ´bloem­bol­len plant dag´ ori­gi­neel geo­pend. Wijn­ne nodig­de uit iede­re klas 1 leer­ling uit om samen met hem een bloem­bol­len moza­ïek te maken in de kleu­ren van de vlag van Enk­hui­zen.
Bloem­bol­len tapij­ten
Na de ope­ning moch­ten alle kin­de­ren zelf aan de slag. De gro­te groep van 150 leer­lin­gen ver­plaatste zich naar het Wil­hel­mi­na­plant­soen. Gehuld in een kleur­rijk Bulbs4Kids hes­je en gewa­pend met een Bukbs4Kids schep­je, plant­te iede­re klas een eigen bloem­bol­len tapijt van 8 vier­kan­te meter in een spe­ci­fie­ke kleur. Komend voor­jaar zor­gen deze bloem­bol­len tapij­ten voor een kleur explo­sie waar ieder­een van kan genie­ten. Bij elk bloem­bol­len tapijt staat een bord met daar­op de infor­ma­tie wie het heeft geplant. Zo weet iede­re voor­bij­gan­ger in het voor­jaar hoe de bloem­bol­len tapij­ten zijn ont­staan. De enthou­si­as­te bloem­bol­len­plan­ters zijn:

  • Groep 4/5 a van P.C. basis­school Het Moza­ïek, loca­tie Toe­rep­pel
  • Groep 3/4/5 van P.C. basis­school Het Moza­ïk, loca­tie Spaans Leger
  • De mid­den­bouw van Mon­tes­so­ri­school De Weg­wij­zer
  • Groep 4/5 van O.B.S. de Twee­mas­ter
  • Groep 4/5 van Katho­lie­ke basis­school “de Hoek­steen”
  • Groep 4 b van Katho­lie­ke Basis­school Pan­cra­ti­us

Bulbs4Kids
De 6 klas­sen zijn alle­maal deel­ne­mers van Bulbs4Kids. Deze cam­pag­ne laat kin­de­ren bloem­bol­len ont­dek­ken. Naast dat weten­schap­pe­lijk is bewe­zen dat spe­len in de natuur bij­draagt aan een even­wich­ti­ge en gezon­de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren is het ook nog eens gewoon leuk! Door kin­de­ren zelf bloem­bol­len te laten plan­ten, maken ze spe­len­der­wijs op een laag­drem­pe­li­ge en span­nen­de manier ken­nis met bloem­bol­len en zien met eigen ogen hoe de bloem­bol­len uit­groei­en tot schit­te­ren­de bloe­men.