Er mag weer gestemd wor­den voor de Boom van het Jaar!

Vorig jaar werd de prach­ti­ge Mag­no­lia Kobus nog uit­ge­roe­pen tot Boom van het Jaar 2015. Het the­ma van deze jaar­lijks door de LTO Cul­tuur­groep voor Laan- en Park­bo­men uit­ge­schre­ven ver­kie­zing luid­de toen nog ‘Wel­ko­me exo­ten’. Dit jaar richt de ver­kie­zing zich op bomen die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem: ‘Bomen voor Bij­en’ is dan ook het the­ma van dit jaar.
De Cul­tuur­groep roept kwe­kers, han­de­la­ren en pro­fes­si­o­ne­le gebrui­kers op om bomen te nomi­ne­ren. Dat kan tot 1 novem­ber 2015 door een e‑mail te stu­ren naar boomvanhetjaar@hortipoint.nl met uw naam, de naam van de boom, een kor­te moti­va­tie van uw nomi­na­tie en een foto van de geno­mi­neer­de boom.
Behal­ve het feit dat de boom van bij­zon­de­re bete­ke­nis moet zijn voor bij­en, moet het een boom zijn die in Neder­land in vol­doen­de mate ver­krijg­baar is. Ook wordt bij de beoor­de­ling geke­ken of de boom gezond groeit, ook in lan­den die voor Neder­land­se kwe­kers belang­rij­ke export­mark­ten zijn.
Een jury van des­kun­di­gen zal uit de voor­ge­dra­gen bomen de keu­ze maken wel­ke bomen wor­den geno­mi­neerd voor de ver­kie­zing. Tij­dens de Boom­kwe­kers­dag op 20 janu­a­ri 2016 zul­len aan­we­zi­gen kun­nen stem­men op de geno­mi­neer­de bomen.