Ensche­de inves­teert in meer bio­di­ver­si­teit en bij­en

Bij­en, hom­mels, vlin­ders en veel ande­re insec­ten zijn belang­rijk voor ons alle­maal. Zo bestui­ven bij­en en hom­mels ruim de helft van onze plan­ten. Daar­door zor­gen ze er uit­ein­de­lijk voor dat wij voed­sel heb­ben. Zon­der bij­en en hom­mels zou­den we bij­voor­beeld zo goed als geen groen­te en fruit meer heb­ben. Toch gaat het niet goed met onze bij­en en hom­mels. Daar­om is het belang­rijk dat wij ook voor hen zor­gen en dat doen ze in Ensche­de. 
De Groe­ne Loper: bloe­men­lin­ten voor bij­en
De Groe­ne Loper Ensche­de maakt onder­deel uit van de Groe­ne Loper Over­ijs­sel, een pro­vin­ci­aal pro­ject om zoveel moge­lijk men­sen te betrek­ken bij natuur, land­schap en bio­di­ver­si­teit. Een mooie manier om dat te doen is door de vele loka­le groe­ne (buurt)-initiatieven in Ensche­de, van klein tot groot, met elkaar ken­nis te laten maken en beter zicht­baar te maken. In de laat­ste week van april 2016 orga­ni­seer­de Groe­ne Loper Ensche­de een actie voor bij­en. Ze betrok­ken bewo­ners bij het zaai­en van een ‘bloe­men­lint’ in hun eigen omge­ving. Dit met als doel geza­men­lijk te zor­gen voor een prach­tig bloe­men­lint door Ensche­de! Bewo­ners kon­den daar­voor gra­tis een zak­je wil­de bloe­men­meng­sel opha­len. De actie was zeer geslaagd: alle beschik­ba­re 500 zaden­pak­ket­ten wer­den uit­ge­deeld aan bewo­ners van Ensche­de en omge­ving. Waar­mee de stad weer een stuk­je bloem­rij­ker en bio­di­ver­ser is gewor­den.
‘Bij­en­snel­we­gen’ en bio­di­ver­si­teit door min­der maai­en en wil­de bloe­men zaai­en
In Ensche­de wordt het gras sinds enke­le jaren min­der vaak gemaaid van­uit nood­za­ke­lij­ke bezui­ni­gin­gen. Dat min­der maai­en heeft een posi­tief effect voor bij­voor­beeld bij­en, hom­mels en vlin­ders. Want op ver­schil­len­de plek­ken ont­staan door het min­der maai­en inmid­dels meer krui­den en wil­de bloe­men in het gras, die een belang­rij­ke voed­sel­bron vor­men voor de (wil­de) bij­en, hom­mels en vlin­ders. Op ver­schil­len­de plek­ken in de stad heeft de gemeen­te daar­naast wil­de bloe­men gezaaid in het lan­ge­re gras. Op deze manier ont­staan er als het ware een soort bij­en­snel­we­gen: bloe­men en krui­den­lin­ten door de stad, waar­langs bij­en, hom­mels en vlin­ders zich kun­nen ver­plaat­sen en voed­sel vin­den.
Samen inzet­ten voor bij­en, hom­mels vlin­ders en bio­di­ver­si­teit!
Door samen te wer­ken kun­nen we bij­en, hom­mels en vlin­ders hel­pen. Dat doen ze in Ensche­de al door de samen­wer­king tus­sen de ver­schil­len­de (natuur)organisaties. Maar uw hulp is daar­bij ook hard nodig. Want ook u kunt zelf al veel doen om bij­en, hom­mels en vlin­ders te hel­pen. Hier­on­der enke­le voor­beel­den:
  • Meer geva­ri­eer­de en groe­ne beplanting(in plaats van ste­nen) in uw tuin: Voor bij­en, hom­mels en vlin­ders is geva­ri­eer­de en (op ver­schil­len­de momen­ten bloei­en­de) bloem­rij­ke beplan­ting belang­rijk. Op het inter­net is veel te vin­den over wel­ke plan­ten het meest geschikt zijn voor bij­voor­beeld bij­en. Als u daar­naast ste­nen of tegels rond uw woning ver­vangt voor beplan­ting levert u boven­dien een bij­dra­ge aan het ver­hel­pen van de regen­wa­ter­pro­ble­ma­tiek, omdat de rio­le­ring min­der wordt belast. Ook kunt u in de open­ba­re ruim­te soms tegels ver­van­gen voor groen (een tegel­tuin­tje),
  • Gebruik geen che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len in uw tuin of op uw ver­har­ding: Omdat het scha­de­lijk kan zijn voor bij­en, hom­mels en vlin­ders. Ook kun­nen er tus­sen uw ver­har­ding bij­zon­de­re zand­bij­en zit­ten (soms te zien aan klei­ne hoop­jes zand op uw inrit) die u met de bestrij­dings­mid­de­len raakt;
  • Wil­de bloe­men zaai­en: Een mooie manier om te hel­pen is natuur­lijk ook door in uw tuin zelf (een stuk­je) met wil­de bloe­men in te zaai­en. Zo helpt u mee aan het bou­wen van een bloe­men­lint in Ensche­de
  • Bij­en- en insec­ten­ho­tel ophan­gen: bij ver­schil­len­de win­kels kunt u leu­ke bij­en- of insec­ten­ho­tels kopen, die niet heel duur zijn. Ook vind je op het inter­net ver­schil­len­de leu­ke voor­beel­den om zelf een bij­en- of insec­ten­ho­tel te maken. Door deze op een zon­ni­ge plek in uw tuin te plaat­sen help u bij­voor­beeld al ver­schil­len­de soor­ten wil­de bij­en en hom­mels.
Bron: enschede.nl