Zak­boek voor de bij­en­tuin

Hel­der boek om een tuin, bal­kon en zelfs je buurt bij-vrien­de­lijk te maken van Bart Van­de­poe­le, Bru­no Remaut en Marc Ver­ach­tert
— Draag je steen­tje bij aan het mili­eu en maak van je tuin een bij­vrien­de­lij­ke plek
— Maak ken­nis met de belang­rijk­ste bij­en­soor­ten en de mooi­ste plan­ten en strui­ken die van je tuin een para­dijs maken
— Tips voor klei­ne en gro­te tui­nen, bal­kons, scho­len en open­baar groen
De lezer wordt in dit zak­boek mee­ge­no­men in een boei­end ver­haal van bestui­ving, kleur­rij­ke, zoe­men­de bor­ders en snoep­ha­gen. Je maakt ken­nis met de belang­rijk­ste bij­en­soor­ten, maar ook met de mooi­ste plan­ten en strui­ken die van je tuin een waar bij­en­pa­ra­dijs maken. Het boek is niet alleen bedoeld voor tuin- en plan­ten­lief­heb­bers. Ook leer­krach­ten en ver­ant­woor­de­lij­ken voor open­baar groen vin­den heel wat inspi­ra­tie om de omge­ving bij­vrien­de­lijk te maken.
Voor meer infor­ma­tie: https://www.lannoo.be/nl/zakboek-voor-de-bijentuin