Wil­de bloe­men voor bij­en in De Kem­pen

Het gaat gelei­de­lijk aan een beet­je beter met de bij­en. De Kem­pen­ge­meen­ten doen er nog een schep­je boven­op. Zij gaan 20.000 strui­ken en bomen plaat­sen en 4,5 hec­ta­re aan ber­men inzaai­en met wil­de bloe­men.
 Daar­mee moe­ten bij­en weer iets mak­ke­lij­ker aan stuif­meel en nec­tar kun­nen komen. Het pro­ject ‘Bloei­en­de Kem­pen’ kost een ton. De pro­vin­cie betaalt er veer­tig mil­le aan mee. Bla­del, Reu­sel-De Mier­den, Eer­sel, Ber­g­e­ijk, Oir­schot en Hil­va­ren­beek nemen de rest voor hun reke­ning.
Stuif­meel
“Alle ini­ti­a­tie­ven jui­chen we natuur­lijk toe”, zegt ‘ambas­sa­deur’ Aat Riet­veld van de Neder­land­se Bij­en­hou­ders­ver­e­ni­ging (NBV). “Bij­en zijn de motor in de natuur. In Neder­land ken­nen we 358 soor­ten, maar tegen­woor­dig zien we er nog maar wei­nig. De groot­ste bedrei­ging is het gebrek aan stuif­meel en nec­tar. Er zijn veel bloe­men, maar ken­ne­lijk toch te wei­nig. De reden is dat het natuur­lijk leef­ge­bied van bij­en klei­ner wordt. We schof­fe­len en spit­ten wat rond in dit land. Van­daar dat het goed is van de Kem­pen om dit pro­ject te star­ten.” De start is begin vol­gend jaar.