Bij­en weten Attrac­tie­park Tover­land te vin­den

In 2016 en 2017 is Tover­land het decor van een bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek in het kader van ‘Samen voor bij­en’. Het onder­zoek draagt bij aan het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in het park en aan de leef­om­ge­ving voor wil­de bij­en en vlin­ders in de gehe­le pro­vin­cie. De eer­ste deel­re­sul­ta­ten zijn bekend en hoe­wel het park zeker een bij­dra­ge levert aan natuur in de ste­de­lij­ke omge­ving, zijn er nog ver­be­te­rin­gen moge­lijk.
Het ene groen is het ande­re niet
Bij­en zijn voor hun voed­sel vol­le­dig afhan­ke­lijk van bloe­men. Voor vlin­ders is het van belang dat er vol­doen­de plan­ten zijn die nec­tar pro­du­ce­ren. De beplan­ting van the­ma­ge­bied de Magi­sche Val­lei is daar­om in kaart gebracht; er komen ruim 180 ver­schil­len­de plan­ten­soor­ten voor. Er is tevens een dracht­ka­len­der opge­steld, waar­bij van alle plan­ten­soor­ten in kaart is gebracht in wel­ke mate deze inte­res­sant zijn voor vlin­ders en bij­en. Daar­naast zijn van maart tot en met juni de aan­we­zi­ge bij­en en vlin­ders in het gebied geïn­ven­ta­ri­seerd.
Het gaat goed, maar kan beter
De Magi­sche Val­lei wordt zeer actief door wil­de bij­en bezocht, al is het aan­tal soor­ten gering. Ani­que Wil­lems, Land­schapse­co­loog bij BTL Advies ver­telt: “Van de 180 soor­ten plan­ten en bloe­men in de Magi­sche Val­lei wordt slechts een beperkt aan­tal door bij­en en vlin­ders bezocht. “Een ver­gro­ting van het aan­tal inheem­se plan­ten kan de soor­ten­di­ver­si­teit ver­rij­ken, waar­door er een aan­trek­ke­lij­ker leef­ge­bied ont­staat.
Wereld vol magie
“We wil­len onze gas­ten vol­le­dig onder­dom­pe­len in een wereld vol magie. Natuur, waar­on­der bij­en en vlin­ders, dra­gen in een belang­rij­ke mate bij aan de bele­ving”, aldus Ruud Moors, Seni­or Super­vi­sor Groen bij Tover­land.” We nemen de advie­zen mee als richt­lijn in de Magi­sche Val­lei en de inrich­ting van het nieu­we the­ma­ge­bied dat in de komen­de jaren gere­a­li­seerd wordt.”
Ver­volg onder­zoek
Het ver­volg­tra­ject wordt uit­ge­voerd door een sta­gi­air, aan­ge­stuurd door het CITAVERDE Col­le­ge. Wil­lems heeft hier­bij een advi­se­ren­de rol en fun­geert als klank­bord: “Het onder­zoek loopt nog door tot eind 2017, zodat uit­spra­ken gedaan kun­nen wor­den over het gehe­le bloei­sei­zoen. Ook ont­wik­ke­len wij samen met Tover­land een edu­ca­tie­plan over bio­di­ver­si­teit. Op deze manier gaan niet alleen de bij­en en vlin­ders een mooie toe­komst tege­moet, maar leren ver­schil­len­de gene­ra­ties bezoe­kers over het belang van bij­en en vlin­ders voor ons alle­maal.”
bron: btl.nl