Bij­en­sterf­te in Lim­burg wordt terug­ge­dron­gen

Ruim de helft van de 358 soor­ten bij­en en hom­mels die in Neder­land voor­ko­men, wordt bedreigd. Van­we­ge de hoge bij­en­sterf­te in de pro­vin­cie Lim­burg, is Attrac­tie­park Tover­land sinds janu­a­ri het decor van een bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek in het kader van het pro­ject ‘Samen voor Bij­en’. Het eind vorig jaar geor­ga­ni­seer­de sym­po­si­um ‘Lim­bur­gers bij­een voor bij­en’, was het start­sein voor het bedrijfs­le­ven, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties, over­he­den en onder­wijs om inten­sief samen te wer­ken en bij­en­sterf­te tegen te gaan. Het bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek in Tover­land loopt tot en met decem­ber 2017 en draagt bij aan het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in het park en daar­mee aan de leef­om­ge­ving voor bij­en in de gehe­le pro­vin­cie.
Het belang van de bij
De pro­vin­cie Lim­burg had in 2013 ver­re­weg de hoog­ste bij­en­sterf­te van Neder­land met een win­ter­sterf­te van 25%. Zowel in Neder­land als wereld­wijd wor­den zor­gen geuit door imkers, natuur­or­ga­ni­sa­ties, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en over­he­den. De bij­en­sterf­te heeft gro­te gevol­gen voor de bestui­ving van afhan­ke­lij­ke bloe­men en gewas­sen. Alleen al in Euro­pa is onge­veer 80% van alle plan­ten voor de bestui­ving afhan­ke­lijk van insec­ten. Zon­der bij­en zou de wereld­voed­sel­pro­duc­tie dalen met 10%.
Belang­rij­ke rol voor vlin­ders en bij­en
“Onze visie is het cre­ë­ren van geluks­er­va­rin­gen”, ver­telt Ruud Moors, Seni­or Super­vi­sor Groen bij Tover­land. “ De inte­gra­tie van natuur in ons park wordt daar­bij in elke over­we­ging mee­ge­no­men. Als onder­deel van het pro­ject ‘Samen voor Bij­en’ heb­ben wij het bloem­rij­ke the­ma­ge­bied de Magi­sche Val­lei ter beschik­king gesteld om onder­zoek uit te voe­ren naar de bio­di­ver­si­teit.” Naast meer wil­de bij­en wordt ook gestreefd naar een gro­te­re hoe­veel­heid vlin­ders in het park. “Bij­en en vlin­ders zijn goed voor het aan­zien van het park en dra­gen bij aan de bele­ving voor de bezoe­ker”, aldus Moors.
Bij­dra­ge aan lan­de­lij­ke bij­en­sterf­te
Het mul­ti­dis­ci­pli­nair pro­ject­team wordt aan­ge­stuurd door het CITAVERDE Col­le­ge, bege­leid door Tover­land en inhou­de­lijk onder­steund door spe­ci­a­lis­ten van de Vlin­der­stich­ting, Imke­rij Cox en BTL Advies. Moors: “Door dit onder­zoek krijgt Tover­land inzicht in de hui­di­ge natuur­waar­den en wordt een advies gege­ven hoe het attrac­tie­park deze waar­den kan ver­gro­ten. Iets dat we mee­ne­men in (even­tu­e­le) aan­pas­sin­gen bin­nen de Magi­sche Val­lei, maar ook bij de inrich­ting en beplan­ting van het nieu­we the­ma­ge­bied dat tus­sen het voor­jaar van 2017 en april 2018 gere­a­li­seerd wordt.” Tover­land is slechts één van de deel­pro­jec­ten bin­nen ‘Samen voor Bij­en’. Samen met alle ande­re pro­jec­ten wer­ken betrok­ken par­tij­en in Lim­burg zo samen aan een oplos­sing om bij­en­sterf­te terug te drin­gen. De opge­da­ne ken­nis wordt geïm­ple­men­teerd in het onder­wijs van CITAVERDE Col­le­ge, waar­door de vol­gen­de gene­ra­tie een goe­de toe­komst kan bie­den aan de bij­en in ons land.