Bewo­ners uit Epse gaan zelf groen onder­hou­den

Bewo­ners uit Epse star­ten bin­nen­kort zelf met het onder­hou­den van het open­baar groen in hun buurt. Samen met de gemeen­te en het Soci­aal Cul­tu­reel Werk heb­ben zij plan­nen gemaakt voor het groen aan de Epse­renk en de Smeens­kamp en omge­ving.

De gemeen­te Lochem onder­houdt het groen en werkt hier­in samen met groen­aan­ne­mers. Steeds vaker biedt de gemeen­te bewo­ners de moge­lijk­heid om het groen zelf te onder­hou­den. Dit werkt kos­ten­be­spa­rend en inwo­ners kun­nen beter hun eigen wen­sen uit­voe­ren.

Bodem­be­dek­kers in com­bi­na­tie met vas­te plan­ten
“Voordat de bewo­ners het onder­houd ter hand nemen, zor­gen wij ervoor dat het groen er weer net­jes bij ligt. Dit bete­kent dat oude beplan­ting wordt gerooid en nieu­we plan­ten wor­den geplant. De men­sen kun­nen via de keu­ze van de beplan­ting zelf bepa­len hoe arbeids­in­ten­sief de groen­strook wordt : bodem­be­dek­ken­de beplan­ting of vas­te plan­ten. In Epse kozen de bewo­ners voor bodem­be­dek­kers in com­bi­na­tie met vas­te plan­ten”, aldus Esther Kim­mels van Open­ba­re Wer­ken van de gemeen­te Lochem.

Saam­ho­rig­heid
Samen het groen onder­hou­den ver­groot de saam­ho­rig­heid. Voor het uit­voe­ren van het onder­houd ont­vangt de straat of buurt een ver­goe­ding. Die mogen ze vrij beste­den. Aan beplan­ting, gereed­schap maar ook aan een geza­men­lij­ke bar­be­cue.

In de gemeen­te Lochem onder­hou­den inmid­dels 28 buur­ten zelf het groen. Met vijf  buur­ten is de gemeen­te nog in over­leg.