Bewo­ners Vaas­sen krij­gen geld voor beplan­ten en onder­houd groen

Buurt­be­wo­ners van de Bot­hastraat en de Smut­straat in Vaas­sen wil­len geza­men­lijk de groen­per­ken in hun omge­ving voor­zien van nieu­we beplan­ting en deze ook onder­hou­den.

De gemeen­te Epe beloont dit ini­ti­a­tief met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van 2500 euro. De groen­per­ken zijn in ver­val geraakt door weg­werk­zaam­he­den. De gemeen­te zou deze per­ken weer aan­pak­ken, maar buurt­be­wo­ners stel­den voor deze zelf te wil­len onder­hou­den. De bewo­ners dien­den een sub­si­die­aan­vraag in en deze is door de gemeen­te geho­no­reerd.

De gemeen­te geeft als rede­nen:
— draagt bij aan de leef­baar­heid in de buurt
— de soci­a­le samen­hang in de buurt wordt bevor­derd en dus ook de maat­schap­pe­lij­ke par­ti­ci­pa­tie.

 

Bron:
De Sten­tor