Plein Vel­per­poort­s­langstraat in Arn­hem groe­ner en koe­ler

Op vrij­dag 15 juli vier­de de bewo­ners­com­mis­sie van de Vel­per­poort­s­langstraat samen met woning­cor­po­ra­tie Por­taal en de Gemeen­te Arn­hem de ver­groe­ning van het eigen plein. Op vrij­dag 15 juli vier­de de bewo­ners­com­mis­sie van de Vel­per­poort­s­langstraat (Arn­hem) samen met win­ke­liers, woning­cor­po­ra­tie Por­taal en de Gemeen­te Arn­hem de ver­groe­ning van het eigen plein. Met de plaat­sing van plan­ten­bak­ken […]

‘Groe­ne’ bus­hal­te op Wil­lem­splein

Vrij­dag 22 april ont­hult wet­hou­der Ine van Burg­ste­den (CDA) om 14.30 uur op het Wil­lem­splein de eer­ste duur­za­me groe­ne bus­hal­te van Arn­hem.  De bus­hal­te wordt aan de ach­ter­zij­de voor­zien van vijf pane­len waar­op groe­ne plan­ten zijn aan­ge­bracht. De hal­te wordt gebruikt als voor­beeld hoe groen kan wor­den inge­zet bij het ver­min­de­ren van hit­te­plek­ken in de […]

1.000 bomen erbij tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Woens­dag 16 maart wordt op ver­schil­len­de plek­ken in Arn­hem aan­dacht geschon­ken aan Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Wet­hou­der Ine van Burg­ste­den zal op ver­schil­len­de plek­ken in de stad samen met kin­de­ren en inwo­ners bomen plan­ten. Om 9.30 uur gaan 65 kin­de­ren van scho­len uit Driel en Schuyt­graaf bomen plan­ten ter hoog­te van De Gro­te Molen­straat 150. Dat doen […]

Fees­te­lij­ke ople­ve­ring groe­ne gevel­tuin in Arn­hem

In het Arn­hem­se Spij­kerkwar­tier wordt aan­staan­de don­der­dag 10 maart in aan­we­zig­heid van wet­hou­der Ine van Burg­ste­den een groe­ne gevel­tuin ont­huld. Het betreft een gevel van een appar­te­men­ten­ge­bouw op de krui­sing Spij­ker­straat — Boek­hor­sten­straat. De groe­ne gevel is een ini­ti­a­tief van woning­co­ör­pe­ra­tie Volks­huis­ves­ting samen met de ver­e­ni­ging van eige­na­ren van het com­plex.  De gemeen­te Arn­hem heeft […]

Arn­hem­se Kli­maat­boom de eer­ste ter wereld

Op 16 sep­tem­ber is in Arn­hem op het Graaf Ottop­lein, de eer­ste ‘stads­kli­maat­boom’ ter wereld geplant. Het is een jon­ge honing­boom die sym­bo­lisch is omge­doopt to ‘stads­kli­maat­boom’. De boom is een ini­ti­a­tief van onder meer de gemeen­te Arn­hem naar aan­lei­ding van de pre­sen­ta­tie in novem­ber vorig jaar van het boek ‘Het weer in de stad’ […]

Ver­bor­gen stads­tui­nen van Arn­hem

Gids Alien van Alst (Arn­hem Bin­nen­ste­bui­ten) en foto­graaf Jur­jen Poe­les (Jur­jen Poe­les foto­gra­fie) gin­gen samen op pad in Arn­hem om de leuk­ste en groen­ste plek­jes vast te leg­gen. Hun reis door Arn­hem gaat langs prach­ti­ge groe­ne plek­jes, veel­al ver­bor­gen in de stad. “Oases van groen waar je een ver­koe­lend plek­je kunt zoe­ken tij­dens zomer­se dagen”, geven […]

Groen en cre­a­tief blij­ven merk­waar­den in city­mar­ke­ting Arn­hem

Met een nieu­we city­mar­ke­ting­vi­sie voor 2013–2015 brengt Arn­hem nog meer focus aan in hoe zij zich als stad wil pro­fi­le­ren en onder­schei­den. In de nieu­we visie blij­ven de merk­waar­den ‘groen’ en ‘creatief’ die Arn­hem al sinds enke­le jaren uit­draagt gehand­haafd.  Er wordt daar­naast een der­de merk­waar­de ‘Arnhemse zake­lijk­heid’ toe­ge­voegd die de aan­trek­ke­lijk­heid van Arn­hem als […]

Twee­de Kamer­lid opent groe­ne speel­plek ‘Mod­der aan je Broek’ in Arn­hem

De natuur­speel­plek ‘Mod­der aan je Broek’ in de nieu­we wijk Schuyt­graaf in Arn­hem wordt vrij­dag 30 novem­ber geo­pend. Kin­de­ren plan­ten samen met Esther Ouwe­hand, Twee­de Kamer­lid Par­tij voor de Die­ren, bomen als ope­nings­han­de­ling. Onder de noe­mer ‘Mod­der aan je broek’ werkt Land­schaps­be­heer Neder­land aan de ont­wik­ke­ling van zes natuur­speel­plaat­sen in Neder­land. De speel­plek in Schuyt­graaf […]

Nieu­we Plein in Arn­hem is ver­an­derd in aan­trek­ke­lij­ke plaats met veel groen

De hore­­ca-onder­­ne­­mers aan het Nieu­we Plein en Ger­rie Elfrink, wet­hou­der Rijn­boog, heb­ben afge­lo­pen zon­dag samen een boom geplant.  De wet­hou­der zei dat het Nieu­we Plein van een weg met een grij­ze en ste­ni­ge uit­stra­ling is ver­an­derd in een aan­trek­ke­lij­ke plek met veel groen waar de bin­nen­stads­be­zoe­ker de ruim­te heeft. “Het Nieu­we Plein vormt nu een […]

Stan­ding Gar­den in Arn­hem wint Green Buil­ding Award 2012

Stan­ding Gar­den in Arn­hem heeft de Green Buil­ding Award 2012 gewon­nen. Dit maak­te jury­voor­zit­ter Elco Brink­man, vir­tu­eel via video aan­we­zig, bekend op don­der­dag 13 sep­tem­ber. Stan­ding Gar­den is een staan­de stei­le groe­ne tuin bestaan­de uit basis­kor­ven, gevuld met een spe­ci­aal sub­straat. Lees hier het vol­le­di­ge en bekijk de film­pjes »