1.000 bomen erbij tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Woens­dag 16 maart wordt op ver­schil­len­de plek­ken in Arn­hem aan­dacht geschon­ken aan Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Wet­hou­der Ine van Burg­ste­den zal op ver­schil­len­de plek­ken in de stad samen met kin­de­ren en inwo­ners bomen plan­ten.

Om 9.30 uur gaan 65 kin­de­ren van scho­len uit Driel en Schuyt­graaf bomen plan­ten ter hoog­te van De Gro­te Molen­straat 150. Dat doen ze samen met wet­hou­der Ine van Burg­ste­den en Chris Stof­fer, direc­teur Net­werk­ma­na­ge­ment van Rijks­wa­ter­staat Oost-Neder­land. Het bos dat hier ont­staat is een zoge­naamd com­pen­sa­tie­bos. Rijks­wa­ter­staat heeft in ver­band met het ver­bre­den van snel­we­gen in de regio de ver­plich­ting (o.a. van­uit de Bos­wet) bomen, die daar­voor moe­ten wij­ken, op een ande­re plaats te her­plan­ten. In totaal wordt door Rijks­wa­ter­straat ruim 7,9 hec­ta­re bos geplant in ver­band met de weg­ver­bre­din­gen A12 Ede- Grijs­oord (rond de zomer van 2016 gereed), A12 Water­berg – Vel­per­broek (gereed­ge­ko­men in 2012) en A50 Val­burg – Grijs­oord (gereed­ge­ko­men in 2011).  Het bos bij Schuyt­graaf is goed voor 3 hec­ta­re.

Fruit­bo­men

Om 10.45 uur plant de wet­hou­der samen met buurt­be­wo­ners een paar fruit­bo­men ten behoe­ve van een eco­lo­gi­sche boom­gaard in Schuyt­graaf. De plaats van han­de­ling is de Meta­mor­fo­senal­lee ter hoog­te van de roton­de bij de Mara­sin­gel. De boom­gaard wordt in het najaar ver­der inge­richt en wordt beheerd door men­sen van de Zelf­oogs­tuin uit Schuyt­graaf.

Urban Street Forest

Om 11.30 uur sluit de wet­hou­der aan bij een ini­ti­ai­tief van Urban Street Forest in samen­wer­king met basis­school ASV uit Arn­hem. Bewo­ners van de Du Sol­eil­flat aan de Bergstraat krij­gen een boom­pje uit­ge­reikt voor op hun bal­kon. Voor ieder boom­pje dat op een bal­kon wordt neer­ge­zet wordt in een ont­wik­ke­lings­land ergens in de wereld een boom geplant. Samen met kin­de­ren van de basis­school zal de wet­hou­der de boom­pjes uit­rei­ken aan de bewo­ners.
bron: Arnhem.nl