Arn­hem­se Kli­maat­boom de eer­ste ter wereld

Op 16 sep­tem­ber is in Arn­hem op het Graaf Ottop­lein, de eer­ste ‘stads­kli­maat­boom’ ter wereld geplant. Het is een jon­ge honing­boom die sym­bo­lisch is omge­doopt to ‘stads­kli­maat­boom’. De boom is een ini­ti­a­tief van onder meer de gemeen­te Arn­hem naar aan­lei­ding van de pre­sen­ta­tie in novem­ber vorig jaar van het boek ‘Het weer in de stad’ van San­da Lenz­hol­zer, ver­bon­den aan de Uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen en zelf bewo­ner van de wijk. In haar boek zet San­da Lenz­hol­zer uit­een op wel­ke manie­ren in het ont­werp van ste­den reke­ning gehou­den kan wor­den met ‘ther­misch com­fort’. Kort­om: hoe rich­ten we onze ste­den zo in dat het in de zomers niet te warm en in de win­ters niet te koud is.
Urban heat island effect
Het Sons­beek­kwar­tier is een wijk die kampt met hit­te­pro­ble­men, het zoge­noem­de ‘urban heat island effect’(hitte-eiland effect). Hier­on­der wordt het feno­meen ver­staan dat de tem­pe­ra­tuur in een ste­de­lijk gebied gemid­deld hoger is dan in het omlig­gen­de lan­de­lijk gebied. De belang­rijk­ste oor­za­ken van het urban heat island effect zijn de absorp­tie van zon­licht door de in de stad aan­we­zi­ge don­ke­re mate­ri­a­len en de rela­tief lage wind­snel­he­den.
‘Deze zomer heb­ben velen weer last gehad van de stad­se hit­te: vaak was het te warm om te wer­ken of te sla­pen. Dat is een van de gevol­gen van ste­de­lij­ke hit­te-eilan­den. “Maar er zijn manie­ren om dit aan te pak­ken,” zegt San­da Lenz­hol­zer. “Een van de meest effec­tie­ve daar­van is het plan­ten van bomen. Bomen geven scha­duw en ver­hin­de­ren zo de opwar­ming van de stad. Ze ver­dam­pen water via de huid­mond­jes, wat de tem­pe­ra­tuur extra tem­pert. Daar­naast zorgt een boom voor het fil­te­ren van fijn stof en ande­re lucht­ver­vui­ling. Een boom beïn­vloedt het stads­kli­maat dus heel posi­tief.”
Mini sym­po­si­um
Wet­hou­der Henk Kok, namens Groen­links ver­ant­woor­de­lijk voor het dos­sier duur­zaam­heid, mocht de boom fees­te­lijk inwij­den. Daar­na volg­de een mini-sym­po­si­um over het stads­kli­maat in de wijk, waar loka­le spre­kers inzicht gaven in veel­be­lo­ven­de manie­ren om het stads­kli­maat te ver­be­te­ren.
 
Foto: Han Kop­pers (www.hankoppers.nl)