Groen en cre­a­tief blij­ven merk­waar­den in city­mar­ke­ting Arn­hem

Met een nieu­we city­mar­ke­ting­vi­sie voor 2013–2015 brengt Arn­hem nog meer focus aan in hoe zij zich als stad wil pro­fi­le­ren en onder­schei­den. In de nieu­we visie blij­ven de merk­waar­den ‘groen’ en ‘creatief’ die Arn­hem al sinds enke­le jaren uit­draagt gehand­haafd. 

Er wordt daar­naast een der­de merk­waar­de ‘Arnhemse zake­lijk­heid’ toe­ge­voegd die de aan­trek­ke­lijk­heid van Arn­hem als werk­stad bena­drukt.  Ook het merk ‘Made in [Arnhem]’ blijft bestaan.

Groe­ne karak­ter
Arn­hem wil zich dui­de­lij­ker pro­fi­le­ren als aan­trek­ke­lij­ke werk­stad om zo bedrij­ven en hoger opge­lei­den aan te trek­ken. “Arn­hem­mers heb­ben een open en pret­tig zake­lij­ke men­ta­li­teit. Boven­dien huis­vest Arn­hem veel regi­o­na­le en lan­de­lij­ke hoofd­kan­to­ren. Tege­lij­ker­tijd biedt het groe­ne karak­ter van onze stad rust en ruim­te en dat werkt door in onze wij­ze van onder­ne­men”, aldus  wet­hou­der Michiel van Wes­sem.

Ont­wik­ke­ling van de stad
City­mar­ke­ting richt zich op het vast­hou­den of aan­trek­ken van doel­groe­pen, zoals bewo­ners, bedrij­ven of win­ke­lend publiek. Samen met betrok­ken par­tij­en in de stad is geke­ken waar de kan­sen lig­gen voor Arn­hem en wel­ke bedrei­gin­gen op haar afko­men. De focus ligt in Arn­hem niet alleen op de pro­mo­tie van de stad, maar ook op de ont­wik­ke­ling van de stad zelf. De visie is samen­ge­vat in een over­zich­te­lij­ke fol­der.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Arn­hem