Nieu­we Plein in Arn­hem is ver­an­derd in aan­trek­ke­lij­ke plaats met veel groen

De hore­ca-onder­ne­mers aan het Nieu­we Plein en Ger­rie Elfrink, wet­hou­der Rijn­boog, heb­ben afge­lo­pen zon­dag samen een boom geplant.  De wet­hou­der zei dat het Nieu­we Plein van een weg met een grij­ze en ste­ni­ge uit­stra­ling is ver­an­derd in een aan­trek­ke­lij­ke plek met veel groen waar de bin­nen­stads­be­zoe­ker de ruim­te heeft.

“Het Nieu­we Plein vormt nu een mooie ver­bin­ding in Rijn­boog tus­sen sta­ti­on en bin­nen­stad”, aldus de wet­hou­der. De onder­ne­mers zijn blij met hun nieu­we plein.

Toe­spraak
Met vier schop­pen onder de arm kwam wet­hou­der Elfrink aan­fiet­sen. In z’n toe­spraak­je riep hij de onder­ne­mers op om de nieu­we ruim­te op het plein te benut­ten door ter­ras­sen aan te leg­gen. Ver­schil­len­de onder­ne­mers heb­ben de ruim­te vóór hun zaak al aan­trek­ke­lijk inge­richt. Ger­rie Elfrink zei dat er posi­tie­ve én kri­ti­sche opmer­kin­gen op de nieu­we inrich­ting zijn geuit. “Zo heb­ben we de situ­a­tie op ver­schil­len­de pun­ten kun­nen ver­be­te­ren. Het Nieu­we Plein zelf is klaar maar met de rest van het wes­te­lij­ke sin­gel­ge­bied, op het Wil­lem­splein, gaan we nog ver­der. Ook dat gebied gaan we nog goed inrichten.” Hij prees de pro­vin­cie Gel­der­land om haar steun voor de her­struc­tu­re­ring van het Nieu­we Plein in Rijn­boog.

Met een kraan van aan­ne­mers­be­drijf Dus­sel­dorp dat het plein heeft aan­ge­legd, plaatste de wet­hou­der de boom in het plant­gat. Alle onder­ne­mers schep­ten het plant­gat dicht met grond. Met een drank­je werd de vol­tooi­ing van het Nieu­we Plein beklon­ken.

Bron:
Gemeen­te Arn­hem