Arn­hem geeft tips om woning en stad koel te hou­den

Neder­land wordt war­mer en we heb­ben vaker hit­te­gol­ven. Dat is soms pret­tig, maar zorgt ook voor gezond­heids­pro­ble­men als uit­dro­ging, ver­moeid­heid, adem­ha­lings­pro­ble­men, sla­pe­loos­heid en aller­gie­ën. Daar­om is het belang­rijk om de stad en huis koel te hou­den. Dit schrijft de gemeen­te Arn­hem op haar web­si­te. Om de stad pret­tig leef­baar te hou­den moe­ten we deze aan­pas­sen […]

Arn­hem zet rij­dend weer­sta­ti­on in voor beter stads­kli­maat

Gis­te­ren­mid­dag heb­ben er in Arn­hem tem­pe­ra­tuur­me­tin­gen plaats­ge­von­den. De metin­gen geven zicht op het effect van bepaal­de maat­re­ge­len om opwar­ming van de stad tegen te gaan. In Arn­hem wordt sinds 2009 onder­zoek gedaan naar het stads­kli­maat en de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring hier­op. Het doel van alle onder­zoe­ken is te bepa­len hoe de stad nu én […]

Gezond­heids­tuin geo­pend in Arn­hem­se wijk Mal­bur­gen

In de wijk Mal­bur­gen in Arn­hem Zuid is onlangs een gezond­heids­tuin geo­pend. Deze tuin draagt op drie manie­ren bij aan bete­re gezond­heid: gezon­de voe­ding, gezond bewe­gen en gezond ont­moe­ten. Onder­deel van het pro­ject is een uit­ge­breid onder­zoek naar het effect van de tuin op de gezond­heid van met name alloch­to­ne gezin­nen.  Pro­gram­me­ring Deze tuin ligt rond­om […]

Groe­ne daken aan­ge­legd in Arn­hem

Het dak van het kan­toor van woning­cor­po­ra­tie Por­taal in Arn­hem als ook het dak van het stad­huis van Arn­hem zijn onlangs ver­groend.Al in 2008 nam de Arn­hem­se gemeen­te­raad op ini­ti­a­tief van D66 een motie aan dat moest zor­gen voor meer groe­ne daken in de stad. Groe­ne daken heb­ben veel mili­eu­voor­de­len. Het belang­rijk­ste voor­deel is dat het […]

Wet­hou­der Arn­hem: “Hoe groen wilt u het hebben?”

Te pas en te onpas ver­telt wet­hou­der Mar­greet van Gas­tel van de gemeen­te Arn­hem hoe trots zij is op al het mooie groen van haar stad. “Prij­zen als Groen­ste stad van Neder­land (2008), Groen­ste stad van Euro­pa (2009) van Enten­te Flo­ra­le en Bes­te Open­ba­re Ruim­te (2010) ver­ster­ken natuur­lijk het groe­ne ima­go van Arn­hem. Maar wat […]

Groe­ne gevel in Arn­hem geo­pend

Op don­der­dag­mid­dag 14 okto­ber vond in Arn­hem de ope­ning plaats van de ver­ti­ca­le tuin aan de Bloem­straat in Arn­hem. De wijk Spoor­hoek waar de Bloem­straat ligt, kent wei­nig open­baar groen. De buurt ligt tegen het cen­trum van de stad en door de jaren heen is er wei­nig plek voor groen over­ge­ble­ven. Maar daar is nu […]

Gra­tis gevel­tuin voor bewo­ners Arn­hem­se bin­nen­stad

De gemeen­te Arn­hem en het  Bewo­ners­plat­form Bin­nen­stad Arn­hem bie­den een aan­tal gra­tis gevel­tui­nen aan. Met als doel om de bin­nen­stad gezel­li­ger te maken en het soci­a­le con­tact tus­sen de bewo­ners te sti­mu­le­ren. Bin­nen­stad­be­wo­ners kun­nen een gevel­tuin krij­gen van 2 meter breed bij 30cm diep (in het voet­gan­gers­ge­bied) tot 45cm diep (bui­ten het voet­gan­gers­ge­bied). Het bewo­ners­plat­form […]

Arn­hem­se city­mar­ke­ting: pro­fi­le­ring op groen en cre­a­tief

Arn­hem wil zich komen­de jaren ster­ker pro­fi­le­ren als groe­ne en cre­a­tie­ve stad. Dit staat in de con­cept nota city­mar­ke­ting­be­leid van de gemeen­te Arn­hem. Groen en cre­a­tief vor­men de komen­de jaren het hart van de Arn­hem­se city­mar­ke­ting. Arn­hem heeft een krach­tig en duur­zaam ima­go als groe­ne stad met een sterk ont­wik­keld creatief/cultureel kli­maat. Voor­al de com­bi­na­tie […]

Arn­hem is groen­ste stad van Euro­pa

Arn­hem heeft goud gewon­nen in de Euro­pe­se groen­com­pe­ti­tie (cate­go­rie ste­den). Wet­hou­der Cees Jan­sen nam de gou­den plak namens de gemeen­te Arn­hem in ont­vangst tij­dens de prijs­uit­rei­king op 25 sep­tem­ber in Car­diff (Wales). Het Zeeuw­se Sluis kreeg zil­ver in de cate­go­rie Dor­pen. Jan­sen: “Het is span­nend geweest tot het laat­ste moment. Maar de jury wond er […]

Onder­zoek naar stads­kli­maat Arn­hem

In navol­ging van Rot­ter­dam heb­ben ook in Arn­hem twee bak­fiet­sen het stads­kli­maat geme­ten. De metin­gen zijn onder­deel van het pro­ject Futu­re Cities. Het Euro­pe­se pro­ject Futu­re Cities is opge­zet om tij­dig maat­re­ge­len te nemen tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Begin augus­tus zijn er in Arn­hem en Nij­me­gen infra­rood­beel­den gemaakt van hete en koe­le plek­ken. De ‘gevoelstemperatuur’ (= […]