Berichten

 

De stad Antwerpen zal op het einde van dit plantseizoen minstens 2.600 nieuwe bomen aangeplant hebben in het kader van haar bomenplan. Samen met de 900 bomen die werden gerooid, komt de bomenteller daarmee op een positief saldo van 1.700 extra bomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010.

In 2009 startte de stad met een bomenteller. Daarmee wordt het aantal bomen dat wordt gerooid en het aantal bomen dat wordt aangeplant, geregistreerd. Zo kan de stad de evolutie van het bomenbestand opvolgen. In 2010 werden er 829 bomen gerooid en 1644 nieuwe bomen aangeplant. De bomenteller had in 2010 dus een positief saldo van 815 bomen. In 2011 verdubbelde dit saldo met een positieve balans op jaarbasis van 1.700 nieuwe bomen.

Bomenplan
In 2010 keurde het college het bomenplan goed. Daarin staan de visie van het beheer van bomen in de stad én de doelstellingen met betrekking tot het beheer. Eén daarvan is de uitbreiding van het bomenbestand.

Investering van €400.000
Van de 2.600 bomen komen er in totaal zo’n 800 van de eigen bomenbank en de overige exemplaren worden bij externe kwekers aangekocht. Voor die 2.600 bomen investeert de stad zo’n €400.000.

Bron:
gva.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Voor het eerst is een park in Antwerpen ontworpen in functie van natuurontwikkeling, natuurbeleving en avontuurlijk spelen. Neerland omhelst hiermee een nieuw soort groenconcept voor de stad Antwerpen. De water- en ecologische toestand van het gebied zijn het uitgangspunt geweest voor de opmaak van het ontwerp.

Het projectgebied waarvoor dit voorontwerp werd opgemaakt, is 23 hectare groot. 18,4 hectare van het gebied wordt gereserveerd voor groenzone waarvan 9 hectare natuurreservaat. Ook rondom het gebied is heel wat activiteit. Doorheen het park zijn heel wat sporen terug te vinden van een militair verleden, zoals antitankgrachten en enkele bomkraters.

Verbindingen door het park
Een belangrijk fietspad loopt nu al langs het gebied. Verder worden door het hele park wandelpaden aangelegd.

Leren in en over groen
Wie het nieuwe park betreed, komt terecht in een educatieve zone. Daar komen geïnteresseerden op verschillende manieren meer te weten over de aanwezige natuur en hoe ze thuis kunnen bijdragen tot een natuurvriendelijke woonomgeving.

Spelen in het groen
De ontwerpers kozen samen met de kinderen voor speelnatuur. Het resultaat is een gevarieerd landschap met heuvels, bomengroepjes, speelgrachten met water, boomstammen et cetera. De groene speelomgeving is een plek die uitnodigt om te spelen in en met de natuur en zo kinderen leren hun fysieke grenzen te verkennen.

Informatie

Bron:
Politics.be

Onlangs werd de lancering van een Open Oproep voor de opmaak van een Beeldkwaliteitplan Groene Singel in Antwerpen goedgekeurd. Hiermee zet de stad Antwerpen een eerste concrete stap om haar ambitieuze plannen voor een ‘Groene Singel’ waar te maken. Op termijn moet er een nieuw kwalitatief stadsdeel ontstaan, dat binnen- en buitenstad met elkaar verbindt.

Het beeldkwaliteitplan moet de bestaande visie en ideeën over de Groene Singel verder verfijnen en ze omzetten naar een concreet ruimtelijk beeld. Ecologie en duurzame stedelijkheid zijn hierbij van groot belang. Het beeldkwaliteitplan zal uitspraken doen over vormentaal, materiaalgebruik, typologie, inrichtingsconcepten, enz. Het moet dienen als referentie voor de verschillende (publieke en private) projecten die in de toekomst binnen het gebied van de Singel worden uitgevoerd.

De Groene Singel
De strategische ruimte Groene Singel is een 13 kilometer lange en 200 à 500 meter brede ruimte tussen binnen- en buitenstad. De contouren van de Groene Singel zijn terug te brengen tot de Brialmontomwalling. Dit gebied vanaf de Singel tot net buiten de Ring wordt vandaag bijna alleen gebruikt voor autovervoer. Toch biedt de nog beschikbare en overwegend groene ruimte tussen binnen- en buitenstad heel wat mogelijkheden om de stad kwalitatief te verbeteren. De stad wil dit unieke gebied omvormen tot een echt stadsdeel, dat een belangrijke rol kan spelen, onder meer op het vlak van groentekorten, lokale publieke voorzieningen en woonontwikkeling. De Groene Singel zal een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van een leefbare stad.

Enkele cijfers over de Groene Singel:

  • is 13 kilometer lang en 200 à 500 meter breed.
  • herbergt 625 hectare open ruimte.
  • Is goed voor 150 hectare ‘onbestemde’ restruimte.
  • strekt zich uit over vijf districten: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne en Merksem.
  • telt maar liefst 155 000 mensen die binnen een afstand van 800 meter wonen.

Meer info over de strategische ruimte Groene Singel op www.antwerpen.be/groenesingel »

Bron:
Gemeente Antwerpen

Antwerpen weet maar al te goed dat bomen belangrijk zijn voor de leefkwaliteit binnen de stad. Tijdens de grote plantactie in het najaar van 2010 plant de stad dan ook 1616 bomen.

Omdat bomen onmisbaar zijn in Antwerpen, levert de stad inspanningen om nieuwe bomen aan te planten. Op 29 november start de boomplantactie. Tijdens deze actie plant de stad 1616 bomen, verspreid over alle districten. Afhankelijk van het weer kunnen bepaalde aanplantingen worden verschoven naar het voorjaar 2011.

Bomen bieden meerwaarde voor de stad
Bomen leveren zuurstof, leggen stofdeeltjes vast, bieden bescherming tegen wind en zon, geven visuele afscherming en optimaliseren de bodem- en waterkwaliteit. Daarom doet de stad Antwerpen er alles aan om een groen straatbeeld te creëren. Zo plantte de stad vóór deze grote plantactie in 2010 al 893 bomen op haar grondgebied.

 

Hoewel het onvermijdelijk is dat bomen soms moeten worden geveld, plant de stad voor elke boom die ze op het openbaar domein velt, een nieuw exemplaar – waar mogelijk op dezelfde locatie, anders in de onmiddellijke omgeving.

Bron:
Apen Antwerpen

Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (Stads- en Groenontwikkeling van de stad Antwerpen) legt in het Belgische dagblad De Morgen uit waarom Antwerpen vorige week geen last had van overtollig regenwater tijdens de hevige regenval. Alleen met een strikte stedenbouwkundige aanpak, en het voorzien van genoeg buffercapaciteit door onder andere meer groen kan op lange termijn het waterprobleem duurzaam worden gecontroleerd.

De stad Antwerpen verplichtte onlangs groendaken. “Veel mensen denken dat dit een louter esthetische maatregel is, maar zo’n vergroening heeft meer troeven. Zo kaderen deze groendaken onder meer in de strijd tegen watersnood, in een globale en stedenbouwkundige visie. Die visie begint zijn vruchten af te werpen, waardoor Antwerpen dit weekend grotendeels gespaard bleef van waterellende”, aldus Campenthout.

Groen in plaats van bebouwing
“De waterproblematiek en het demineraliseren van de stad – met de keuze voor groen in plaats van bebouwing – waren dan ook belangrijke richtsnoeren voor ons Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen Ontwerpen, waarbij we het groen en de parken als bufferende overstromingsgebieden herwaarderen.”

 

Elk district een park
Onder meer daarom realiseert de stad tegen 2012 in elk district een nieuw park. “Enkele daarvan vormen heuse landschapsgehelen, zoals het Stroboerpark in Merksem: 170 hectare ofwel 170 keer de Antwerpse Groenplaats. Ook op het vernieuwde Ruggeveld wordt de schaarse open ruimte dubbel gebruikt: als een sportlandschapspark en als overstromingsvallei voor de Schijn.”

Verharding hoofdoorzaak voor waterproblemen
Het systematisch verharden van de bodem door asfalteren en volbouwen is een van de hoofdoorzaken van de huidige waterproblemen. Daarom beperkt Antwerpen het verharden van voortuinen en terrassen. Dat lijkt voor de betrokken burgers, die hun 20 vierkante meter oprit met waterdoorlaatbare materialen moeten aanleggen, misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar met zo’n 3.000 bouwvergunningen per jaar spreken we al snel over imposante oppervlakten.

Bron:
Morgen.be

 

 

De stad Antwerpen schenkt 800 bomen aan haar inwoners. De bomen komen uit de bomenbank in Berendrecht waar de stad bomen kweekt om op het volledige grondgebied aan te planten. De bomen die worden weggeschonken zijn restpartijen.

De bomen kunnen niet meer gebruikt worden op openbaar domein, omdat ze niet meer van een geschikte soort zijn of de verkeerde afmetingen hebben.
De boom is soort van het jaar in Antwerpen. Daarom schenkt de stad bomen die ze niet meer op het openbaar domein zal gebruiken aan haar inwoners. Ongeveer 200 bomen zijn onmiddellijk beschikbaar. De overige bomen (ongeveer 600 stuks) moeten eerst worden voorbereid om daarna opgehaald en verplant te worden. 

Er worden verschillende soorten bomen weggegeven zoals lindebomen, sierpruimen en veldesdoorn. In totaal gaat het om een vijftigtal soorten.

Klik hier voor meer informatie »

 

Bron:
Antwerpen.be
 

Wie vanaf volgend jaar een plat dak aanlegt of verbouwt, is verplicht hiervan een groen dak te maken. Het schepencollege heeft onlangs de nieuwe bouwcode voor 2011 goedgekeurd. Met deze nieuwe bouwregels wil de stad de leefbaarheid, de veiligheid en de beeldkwaliteit in de stad verhogen.

Wie vanaf volgend jaar een plat dak aanlegt of verbouwingen verricht aan zijn bestaande plat dak, is verplicht dit te vergroenen.

“De regel geldt voor alle nieuwbouwen en verbouwingswerken waarvoor men een vergunning moet aanvragen”, vertelt Ludo Van Campenhout (Open VLD), schepen van Stadsontwikkeling.

 

 

 

 

Voordelen van groene daken
“Een groen dak kan bestaan uit mos, Sedum of bomen en heesters op daken, maar het is dus niet zo dat we mensen verplichten om een klein bos op hun dak te planten Mensen moeten geen extra beton gieten of andere maatregelen nemen om het dak te stutten. Het effect van zo’n groen dak is daarentegen wel immens. De twee grootste voordelen zijn het isolerende effect en de vertraagde afwatering. Groene daken houden het hemelwater een tijdlang vast, waardoor het trager in de rioleringen vloeit. Bij hevige regenval gaan we hier zeker en vast voordeel uit halen. Bovendien dragen groene daken ook bij tot een betere luchtkwaliteit.”

Bron:
Het Nieuwsblad

Elk jaar kiest de stad Antwerpen een dier- of plantensoort als soort van het jaar. Zo wil de stad dit dier of deze plant een hogere overlevingskans geven in de stedelijke omgeving. In 2010 valt de keuze op een plantensoort, de boom.

De stad kiest de boom als soort van het jaar om mensen bewust te maken van het belang van bomen in de stad. Bomen dragen immers bij tot een gezonde en leefbare stad.

Bomen meer ruimte in de stad
Tegen maart 2010 is het actieplan bekend. Dit zal aansluiten bij de bestaande groenplannen en het bomenplan. Het zal aangeven op welke manier de boom in de stad meer ruimte kan krijgen en hoe het bomenbestand kan behouden en vergroot worden. Het plan zal ook aandacht hebben voor het onderhoud van de bomen.


Burger informeren over bomen
Ook de Antwerpenaar wordt betrokken. Hij zal informatie krijgen over het bomenpatrimonium en kunnen deelnemen aan wandelingen in parken en langs bomen. Ook bezoeken aan de Bomenbank, adoptie van bomen in de straat, buurt of wijk en vertellingen over bijzondere bomen staan op het programma.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Antwerpen ORadio

Voor elke boom die de stad Antwerpen in de openbare omgeving kapt, plant de gemeente een nieuwe. De ‘bomenteller’ geeft een overzicht van alle gekapte en heraangeplante bomen. Dit najaar plant de stad 1.700 bomen.

De stad Antwerpen werkt voortdurend aan een beter straatbeeld, waarin het groen een belangrijke rol speelt. Voor elke boom die wordt neergehaald, plant Antwerpen een nieuwe boom – waar mogelijk op dezelfde locatie, anders in de onmiddellijk omgeving. Om dit zo goed mogelijk op te volgen, startte de stad op 1 januari 2009 met een ‘bomenteller’. De teller houdt bij hoeveel bomen er worden gekapt en aangeplant.

Lees het volledige bericht »

Bron:
gva.be